တယ်လီနောရဲ့ prepaid အသုံးပြုသူများအားလုံးအတွက် အထူးအစီအစဉ်များ!

ပိုပိုပြီးဖုန်းပြော! ပိုပိုပြီး အင်တာနက်သုံး! ပိုပိုပြီး အပိုဆုများရယူ!

Show me more

တယ်လီနောစတားတွေအတိုင်း တစ်လတိတိခံစားခွင့်တွေ ရရှိနိုင်ဖို့ အခုပဲ subscribe လုပ်လိုက်ပါ။

Show me more
New

Super Htaw+

Super Htaw+ 70,000 Ks

Valid : 90 Days

10,000 ကျပ်
data
Super Htaw+
10,000 ကျပ်

90 Days

New

Super Htaw+

Super Htaw+ 4,200 Ks

Valid : 7 Days

600 ကျပ်
data
Super Htaw+
600 ကျပ်

7 Days

New

Super Htaw+

Super Htaw+ 7,700 Ks

Valid : 30 Days

1,100 ကျပ်
data
Super Htaw+
1,100 ကျပ်

30 Days

New

Ozzie Pass

25 Ks per MB

Valid : 7 Days

1,500 ကျပ်
international
Ozzie Pass
1,500 ကျပ်

7 Days

Star Social

3 GB

Valid : 30 Days

3,333 ကျပ်
data
Star Social
3,333 ကျပ်

30 Days

Star Talk

1000 Mins + 300 Mins

Valid : 30 Days

10,000 ကျပ်
data
Star Talk
10,000 ကျပ်

30 Days

Star Online

8 GB

Valid : 30 Days

10,000 ကျပ်
data
Star Online
10,000 ကျပ်

30 Days

Star Offnet Voice

125 Mins

Valid : 30 Days

1,333 ကျပ်
data
Star Offnet Voice
1,333 ကျပ်

30 Days

Star Onnet Voice

400 Mins

Valid : 30 Days

2,333 ကျပ်
data
Star Onnet Voice
2,333 ကျပ်

30 Days

Star Data Booster

3 GB

Valid : 30 Days

3,333 ကျပ်
data
Star Data Booster
3,333 ကျပ်

30 Days

New

7D Roam Like Home

10 Ks/1 MB

Valid : 7 Days

599 ကျပ်
international
7D Roam Like Home
599 ကျပ်

7 Days

New

1D Roam Like Home

10 Ks/1 MB

Valid : 1 Day

99 ကျပ်
international
1D Roam Like Home
99 ကျပ်

1 Day

New

7 Days Telenor 5400Sec

5400 Sec

Valid : 7 Days

499 ကျပ်
talk
7 Days Telenor 5400Sec
499 ကျပ်

7 Days

New

3 Days Telenor 3000Sec

3000 Sec

Valid : 3 Days

299 ကျပ်
talk
3 Days Telenor 3000Sec
299 ကျပ်

3 Days

New

DataSuboo 1GB + JOOX VIP + VIU Premium

Valid : 30 Days

1,499 ကျပ်
data
1,499 ကျပ်

30 Days

New

7 Days Telenor 7800Sec

7800 sec

Valid : 7 Days

700 ကျပ်
talk
7 Days Telenor 7800Sec
700 ကျပ်

7 Days

Hot

Data Suboo

925MB

Valid : 30 Days

999 ကျပ်
979 ကျပ်
data
Data Suboo
999 ကျပ်
979 ကျပ်

30 Days

Hot

Data Suboo

700MB

Valid : 30 Days

799 ကျပ်
data
Data Suboo
799 ကျပ်

30 Days

New

Data Suboo

850MB

Valid : 30 Days

949 ကျပ်
data
Data Suboo
949 ကျပ်

30 Days

Data Suboo

1500MB

Valid : 30 Days

1,599 ကျပ်
1,575 ကျပ်
data
Data Suboo
1,599 ကျပ်
1,575 ကျပ်

30 Days

Data Suboo

2850MB

Valid : 30 Days

2,999 ကျပ်
2,999 ကျပ်
data
Data Suboo
2,999 ကျပ်
2,999 ကျပ်

30 Days

Data Suboo

5700MB

Valid : 30 Days

5,999 ကျပ်
5,999 ကျပ်
data
Data Suboo
5,999 ကျပ်
5,999 ကျပ်

30 Days

Data Suboo

9500MB

Valid : 30 Days

9,999 ကျပ်
data
Data Suboo
9,999 ကျပ်

30 Days

Super Htaw+

Super Htaw+ 30000 Ks

Valid : 60 Days

5,000 ကျပ်
data
Super Htaw+
5,000 ကျပ်

60 Days

Super Htaw+

Super Htaw+ 12000 Ks

Valid : 30 Days

2,000 ကျပ်
data
Super Htaw+
2,000 ကျပ်

30 Days

Super Htaw+

Super Htaw+ 6000 Ks

Valid : 15 Days

1,000 ကျပ်
data
Super Htaw+
1,000 ကျပ်

15 Days

Sate Kyite Pyaw

150 Mins

Valid : 30 Days

1,200 ကျပ်
talk
Sate Kyite Pyaw
1,200 ကျပ်

30 Days

Sate Kyite Pyaw

125 Mins

Valid : 30 Days

1,000 ကျပ်
talk
Sate Kyite Pyaw
1,000 ကျပ်

30 Days

Sate Kyite Pyaw

50 Mins

Valid : 7 Days

400 ကျပ်
talk
Sate Kyite Pyaw
400 ကျပ်

7 Days

Sate Kyite Pyaw

100 Mins

Valid : 15 Days

800 ကျပ်
talk
Sate Kyite Pyaw
800 ကျပ်

15 Days

Sate Kyite Pyaw

10 Mins

Valid : 1 Day

99 ကျပ်
talk
Sate Kyite Pyaw
99 ကျပ်

1 Day

Facebook Pack

190 MB

Valid : 1 Day

199 ကျပ်
Facebook Pack
199 ကျပ်

1 Day

Facebook Pack

950 MB

Valid : 7 Days

999 ကျပ်
Facebook Pack
999 ကျပ်

7 Days

Monthly Facebook

2.78 GB

Valid : 30 Days

2,999 ကျပ်
Monthly Facebook
2,999 ကျပ်

30 Days

Weekly Data Night Pack

760 MB

Valid : 7 Days

799 ကျပ်
data
Weekly Data Night Pack
799 ကျပ်

7 Days

Monthly Data Night Pack

950 MB

Valid : 30 Days

1,000 ကျပ်
data
Monthly Data Night Pack
1,000 ကျပ်

30 Days

Daily Messaging Pack

190 MB

Valid : 1 Day

199 ကျပ်
data
Daily Messaging Pack
199 ကျပ်

1 Day

Unlimited Data Roam

unlimited data

Valid : 3 Days

999 ကျပ်
international
Unlimited Data Roam
999 ကျပ်

3 Days

IDD Weekly pack

45 Ks/Min

Valid : 7 Days

450 ကျပ်
international
IDD Weekly pack
450 ကျပ်

7 Days

Daily IDD Pack

45 Ks/Min

Valid : 1 Days

99 ကျပ်
international
Daily IDD Pack
99 ကျပ်

1 Days

Weekly Japan Pass Pack

25 Ks/MB

Valid : 7 Days

1,500 ကျပ်
international
Weekly Japan Pass Pack
1,500 ကျပ်

7 Days

IDD Monthly pack

45 Ks/Min

Valid : 30 Days

1,500 ကျပ်
international
IDD Monthly pack
1,500 ကျပ်

30 Days

Weekly Euro Pack

50 Ks/MB

Valid : 7Days

5,000 ကျပ်
international
Weekly Euro Pack
5,000 ကျပ်

7Days

My Account
Live Chat
Share Share