စည်းကမ်းချက်များ

  • သီချင်းနှင့် ဗီဒီယိုအစီအစဉ်များသည် တယ်လီနော ကြိုတင်ငွေပေးချေဆင်းကတ်သုုံးစွဲသူများအတွက်သာဖြစ်သည်။
  • ဒေတာ ၃၀၀ မီဂါဘိုက်ဝယ်ယူသုံးစွဲခြင်း အကျိုးအမြတ်တွင် ၀ယ်ယူသုံးစွဲသော သက်ဆိုက်ရာပါတနာများအတွက် သက်တမ်းကာလရရက် ရှိသောသီချင်း နှင့် ဗီဒီယိုအစီအစဉ်များ ပါ၀င်ပါသည်။ ပါတနာဝန်ဆောင်မှုများနှင့်သက်ဆိုင်သောဒေတာစျေးနှုန်းများမှာ ၁ မီဂါဘိုက် လျှင် အထူးစျေးနှုန်း၁.၂၀MMK ဖြစ်ပြီးအစီအစဉ်များကြည့်ရှုသုံးစွဲမှု အလိုက် စျေးနှုန်းကောက်ခံသွားပါမည်။
  • သက်ဆိုင်ရာ အခွန်များပါ၀င်ပြီးသော pack စျေးနှုန်းမှာ ၄၅၀ ကျပ်ဖြစ်သည်။
  • You Tube, Pyone Play, JOOX နှင့် iflixများသည် သီချင်းနှင့် ဗီဒီယိုအစီအစဉ်များရရှိနိုင်သောပါတနာမျျားဖြစ်သည်။
  • ပါတနာ အသင်းဝင်ကြေးအခ သည် သီချင်းနှင့်ဗီဒီယိုအစီအစဉ်များဝယ်ယူသုံးစွဲခြးင့်အကျိုးအမြတ်အဖြစ်ပါ၀င်မည်မဟုတ်ပါ။ လျှောက်ထားလိုပါကပါတနာ ငွေပေးချေဝင်ဆောင်မှုမှ တစ်ဆင့်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
  • အသင်းဝင်ကြေးအခများကို JOOX VIP နှင့် iflixများတွင်လျှောက်ထာားသူများသည် ရက်၃၀ အခမဲ့ သုံးစွဲခွင့်ရရှိသည်ဆိုသော်လည်းအခမဲ့သုံးစွဲခွင့်ကာလကုန်လွန်သွားပါကကျသင့်ငွေကိုကောက်ခံသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
  • သီချင်းနှင့် ဗီဒီယိုအစီအစဉ်Packများကို ၃၀၀ မီဂါဗိုက် သုံးစွဲပြီးပါကပုံမှန် ဒေတာအသုံးပြုခကောက်ခံသွားမည်၊
  • သီချင်းနှင့် ဗီဒီယိုအစီအစဉ် Pack များ အများအပြားဝယ်ယူသုံးစွဲပါက သက်တမ်းမကုန်ဆုံးမီကာလအတွင်းအကျိုးအမြတ်များစွာ ပြန်လည်ရရှိနို်ုင်ပါသည်။
  • သီချင်းနှင့် ဗီဒီယိုအစီအစဉ်များမှ ရရှိသောအကျိုးအမြတ်များသည်သုံးစွဲခြင်းမရှိပဲသက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားပါကရရက်အတွင်း ထပ်မံဝယ်ယူမည့် တေးသီချင်းနှင့်ဗီဒီယိုအစီအစဉ်သစ်တွင် ထိုအကျိုးအမြတ်များအား ပြန်လည် ခံစားခွင့်ရှိနိုင်ပါသည်။
My Telenor