ဒေတာအသုံးပြုသူများအတွက် ပရိုမိုးရှင်း အစီအစဉ်များ

STAR DATA LIGHT

5 GB

၅၀ မိနစ် တယ်လီနောအချင်းချင်း ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်း
၇၀ တယ်လီနောအချင်းချင်း စာတိုပေးပို့ခြင်း

၂၅ မိနစ် အခြား ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်း
အခြား စာတိုပေးပို့ခြင်း


၇,၅၀၀ ကျပ်

အခွန်ခ ၅% ပါဝင်ပြီး
DATA-50

၄၀ GB

၇၀၀ မိနစ် တယ်လီနောအချင်းချင်း ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်း
အကန့်အသတ်မဲ့ တယ်လီနောအချင်းချင်း စာတိုပေးပို့ခြင်း

၃၀၀ မိနစ် အခြား ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်း
၃၀ အခြား စာတိုပေးပို့ခြင်း


၅၀,၀၀၀ ကျပ်

အခွန်ခ ၅% ပါဝင်ပြီး
DATA-20

၁၇ GB

၁၅၀ မိနစ် တယ်လီနောအချင်းချင်း ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်း
၁၈၀ တယ်လီနောအချင်းချင်း စာတိုပေးပို့ခြင်း

၅၀ မိနစ် အခြား ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်း
၂၀ အခြား စာတိုပေးပို့ခြင်း


၂၀,၀၀၀ ကျပ်

အခွန်ခ ၅% ပါဝင်ပြီး
DATA-10

၈ GB

၅၀ မိနစ် တယ်လီနောအချင်းချင်း ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်း
၉၀ တယ်လီနောအချင်းချင်း စာတိုပေးပို့ခြင်း

၅၀ မိနစ် အခြား ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်း
၁၀ အခြား စာတိုပေးပို့ခြင်း


၁၀,၀၀၀ ကျပ်

အခွန်ခ ၅% ပါဝင်ပြီး

ဖုန်းခေါ်ဆိုသူများအတွက် ပရိုမိုးရှင်းအစီအစဉ်များ

Voice 20

၂,၁၀၀ မိနစ် + ၇၀၀ မိနစ်

တယ်လီနောအချင်းချင်း + အခြား

၁ GB အင်တာနက်ဒေတာ

၁၈၀ တယ်လီနောအချင်းချင်း စာတိုပေးပို့ခြင်း
၂၀ အခြား စာတိုပေးပို့ခြင်း


၂၀,၀၀၀ ကျပ်

အခွန်ခ ၅% ပါဝင်ပြီး
Voice 10

၁၀၀၀ မိနစ် + ၃၀၀ မိနစ်

တယ်လီနောအချင်းချင်း + အခြား

၁ GB အင်တာနက်ဒေတာ

၉၀ တယ်လီနောအချင်းချင်း စာတိုပေးပို့ခြင်း
၁၀ အခြား စာတိုပေးပို့ခြင်း


၁၀,၀၀၀ ကျပ်

အခွန်ခ ၅% ပါဝင်ပြီး

ထပ်ပေါင်းခံစားခွင့် : တယ်လီနောမှ သုံးသလောက်ပေး အစီအစဉ်များကို မိတ်ဆက်လိုက်ပါပြီ

 

၅ကျပ် / မီဂါဘိုက်

 

တယ်လီနောအချင်းချင်း ၁၀ကျပ် / မိနစ်

အခြား ၂၀ကျပ် / မိနစ်

 

၁၀ကျပ် / စာတို

Star Postpaid အသုံးပြုသူများအတွက် အထူးပရိုမိုးရှင်း Booster အစီအစဉ်များ

DATA RELOAD

1 GB

 

ရက် ၃၀ သက်တမ်း

 

1,222 ကျပ်

အခွန်ခ ၅% ပါဝင်ပြီး

*999# သို့ခေါ်ဆိုပါ (သို့)
MyTelenor App

Star Social

3 GB

 

ရက် ၃၀ သက်တမ်း

၁၀၀ တယ်လီနောအချင်းချင်း စာတိုပေးပို့ခြင်း

3,333 ကျပ်

အခွန်ခ ၅% ပါဝင်ပြီး

*999# သို့ခေါ်ဆိုပါ (သို့)
MyTelenor App

Star Talk

1000 Mins + 300 Mins

တယ်လီနောအချင်းချင်း ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်း + အခြား ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်း

ရက် ၃၀ သက်တမ်း

၉၀ တယ်လီနောအချင်းချင်း စာတိုပေးပို့ခြင်း

၁၀ အခြား စာတိုပေးပို့ခြင်း

10,000 ကျပ်

အခွန်ခ ၅% ပါဝင်ပြီး

*999# သို့ခေါ်ဆိုပါ (သို့)
MyTelenor App

Star Online

8 GB

အင်တာနက်ဒေတာ

ရက် ၃၀ သက်တမ်း

၅၀ မိနစ် တယ်လီနောအချင်းချင်း ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်း
၉၀ တယ်လီနောအချင်းချင်း စာတိုပေးပို့ခြင်း

၅၀ မိနစ် အခြား ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်း
၁၀ အခြား စာတိုပေးပို့ခြင်း

10,000 ကျပ်

အခွန်ခ ၅% ပါဝင်ပြီး

*999# သို့ခေါ်ဆိုပါ (သို့)
MyTelenor App

Star Offnet Voice

125 Mins

အခြား ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်း

ရက် ၃၀ သက်တမ်း

 

1,333 ကျပ်

အခွန်ခ ၅% ပါဝင်ပြီး

*999# သို့ခေါ်ဆိုပါ (သို့)
MyTelenor App

Star Onnet Voice

400 Mins

တယ်လီနောအချင်းချင်း ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်း

ရက် ၃၀ သက်တမ်း

 

2,333 ကျပ်

အခွန်ခ ၅% ပါဝင်ပြီး

*999# သို့ခေါ်ဆိုပါ (သို့)
MyTelenor App

Star Data Booster

3 GB

 

ရက် ၃၀ သက်တမ်း

 

3,333 ကျပ်

အခွန်ခ ၅% ပါဝင်ပြီး

*999# သို့ခေါ်ဆိုပါ (သို့)
MyTelenor App

DATA BOOSTER

၃ GB

 

ရက် ၃၀ သက်တမ်း

၃,၃၃၃ ကျပ်

အခွန်ခ ၅% ပါဝင်ပြီး

*999# သို့ခေါ်ဆိုပါ (သို့)
MyTelenor App

STAR ONNET

၄၅၀ မိနစ်

တယ်လီနောအချင်းချင်း ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်း

ရက် ၃၀ သက်တမ်း

၂,၃၃၃ ကျပ်

အခွန်ခ ၅% ပါဝင်ပြီး

*999# သို့ခေါ်ဆိုပါ (သို့)
MyTelenor App

STAR OFFNET

၁၂၅ မိနစ်

အခြား ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်း

ရက် ၃၀ သက်တမ်း

၁,၃၃၃ ကျပ်

အခွန်ခ ၅% ပါဝင်ပြီး

*999# သို့ခေါ်ဆိုပါ (သို့)
MyTelenor App

STAR SOCIAL

၃ GB

 telenor_myanmar_icon

ရက် ၃၀ သက်တမ်း

၁၀၀ တယ်လီနောအချင်းချင်း စာတိုပေးပို့ခြင်း

၃,၃၃၃ ကျပ်

အခွန်ခ ၅% ပါဝင်ပြီး

*999# သို့ခေါ်ဆိုပါ (သို့)
MyTelenor App

STAR ONLINE

၈ GB

အင်တာနက်ဒေတာ

၅၀ မိနစ် တယ်လီနောအချင်းချင်း ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်း
၁၀၀ တယ်လီနောအချင်းချင်း စာတိုပေးပို့ခြင်း

၅၀ မိနစ် အခြား ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်း

ရက် ၃၀ သက်တမ်း

၁၀,၀၀၀ ကျပ်

အခွန်ခ ၅% ပါဝင်ပြီး

*999# သို့ခေါ်ဆိုပါ (သို့)
MyTelenor App

STAR TALK

၁၀၀၀ မိနစ် + ၄၀၀ မိနစ်

တယ်လီနောအချင်းချင်း ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်း + အခြား ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်း

၁ GB အင်တာနက်ဒေတာ

၁၀၀ တယ်လီနောအချင်းချင်း စာတိုပေးပို့ခြင်း

ရက် ၃၀ သက်တမ်း

၁၀,၀၀၀ ကျပ်

အခွန်ခ ၅% ပါဝင်ပြီး

*999# သို့ခေါ်ဆိုပါ (သို့)
MyTelenor App

အမေးများသောမေးခွန်းများ
Star Postpaid Plan များကိုရယူ သုံးစွဲရန် မည်ကဲ့သို့ သတ်မှတ်ချက်ရှိသလဲ။

တယ်လီနောစတားသုံးစွဲသူများသာ STAR Postpaid Play များကိုရယူသုံးစွဲခွင့် ရှိပါသည်။

ဘယ်အချိန်မှာ Bill ကို ဘယ်လိုစစ်လို့ရမလဲ?

 လစဉ် ၃ ရက်နေ့ တွင်ရယူနိုင်မည်။

 • Telenor Myanmar Self Care App မှတဆင့် ကြည့်ရှုနိုင်ခြင်း။
 • Telenor Myanmar မှ ပေးပို့သော SMS မှတဆင့် သိရှိနိုင်ခြင်း။
 • Telenor Myanmar မှမိမိ၏ Email သို့ ပေးပို့သော E-bill မှတဆင့်ကြည့်ရှုနိုင်ခြင်း။
လစဉ်အကျိုးခံစားခွင့်၊ လစဉ်အပိုသုံးငွေ နှင့် Internet Package များကို ဘယ်လိုစစ်မလဲ?
 •  Telenor Myanmar Self Care App
 • *124#  လစဉ်အပိုသုံးငွေ (သို ) လစဉ် Plan ဖိုးအပြင် ထပ်ဆောင်းအသုံးပြုလို့ရသောငွေ။
 • 124*1# လစဉ် Plan Benefit များ ၊ ထပ်ဆောင်းဝယ်ယူထားသော Package များ။
လစဉ်ရရှိမည့် အသံ၊ အင်တာနက် နှင့် စာတိုများသုံးစွဲ၍ကုန်သွားပါက မည်သို့ဆက်၍ အသုံးပြုရမလဲ?

လစဉ်သုံးစွဲခွင့်ရမည့် အပိုသုံးစွဲခွင့်ငွေမှ အောက်ပါ သုံးသလောက်ပေး နှုန်းထားများဖြင့် ဆက်လက်သုံးစွဲနိုင်သလို My Telenor Self Care App ( သို့ ) *999# USSD Menu မှတဆင့် Star Postpaid User များအတွက် သီးသန့် ထုတ်လုပ်ထားသော Package များကို ထပ်ဆောင်း ဝယ်ယူသုံးစွဲနိုင်ပါသည်။

သုံးသလောက်ပေး နှုန်းထားများ

 • တယ်လီနောအချင်းချင်း - ၁ မိနစ် ၁၀ ကျပ် / စာတို ၁ စောင် ၁၀ ကျပ်
 • တယ်လီနောမှ တခြားပြည်တွင်း ဖုန်းများသို့- ၁ မိနစ် ၂၀ ကျပ် / စာတို ၁ စောင် ၁၀ ကျပ်
 • အင်တာနက် - ၁ မီဂါဘိုက် ၅ ကျပ်
လစဉ် မိမိအသုံးပြုထားသော Bill အား မည်သည့်နည်းဖြင့်ပေးဆောင်နိုင်မလဲ?
 • ငွေဖြည့်ကတ်ဖြင့်ဖြစ်စေ၊
 • Telenor Show Room များတွင်ဖြစ်စေ
 • နီးစပ်ရာတယ်လီနောအရောင်းကိုယ်စားလှယ်များတွင်ဖြစ်စေ
 • KBZ Mobile Banking / KBZ iBanking မှတဆင့် ဖြစ်စေ၊
 • MyTelenor App (MPU Card Payment) တွင်စတင်ပေးဆောင်နိုင်မည်
Bill မဆောင်ရသေးမှီ အချိန်တွင် ငွေဖြည့်ပါက ဘယ်လိုဖြစ်မလဲ?

ပေးဆောင်စရာ Outstanding Bill ရှိနေသည့်အချိန်တွင် ငွေဖြည့်မိပါက ဖြည့်လိုက်သောငွေပမာဏသည် Outstanding Bill ကိုသွားချေမည်ဖြစ်သည်။

၂၁ ရက်နေ့ နောက်ပိုင်းမှ Bill လာဆောင်ပါက မည့်သည့်အချိန်တွင် Unbar ပြန်ဖြစ်မလဲ?

Bill ဆောင်ပြီး ၁၅ မိနစ်အတွင်း ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်ပါမည်။

ပရိုမိုးရှင်း အစီအစဉ်က ဘယ်ချိန်ထိလဲ။

ယခုပရိုမိုးရှင်းအစီအစဉ်မှာ September 8, 2019 မှ အစီအစဉ်ပြီးဆုံးကြောင်းမကြေငြာခင်ထိဖြစ်ပါတယ်။

My Account
Live Chat
Share Share