ပိုမိုကောင်းမွန်သည့် ဆက်သွယ်ချိတ်ဆက်နိုင်မှု နှင့် ဝန်ဆောင်မှုအရည်အသွေးမြှင့်တင်နိုင်ဖို့အတွက် တယ်လီနောမြန်မာ၏ အထွက်ခေါ်ဆိုသည့် နံပါတ် ၀၉၇၅၀၀၉၇၅၀၀ ဖြင့် သုံးစွဲသူဝန်ဆောင်မှုအသင်းမှ သုံးစွဲသူများထံဆက်သွယ်ခေါ်ဆိုလျက်ရှိနေပါသည်။ ပိုမိုသိရှိရန်

ပိုမိုကောင်းမွန်သည့် ဆက်သွယ်ချိတ်ဆက်နိုင်မှု နှင့် ဝန်ဆောင်မှုအရည်အသွေးမြှင့်တင်နိုင်ဖို့အတွက် တယ်လီနောမြန်မာ၏ အထွက်ခေါ်ဆိုသည့် နံပါတ် ၀၉၇၅၀၀၉၇၅၀၀ ဖြင့် သုံးစွဲသူဝန်ဆောင်မှုအသင်းမှ သုံးစွဲသူများထံဆက်သွယ်ခေါ်ဆိုလျက်ရှိနေပါသည်။ ပိုမိုသိရှိရန်

ပိုမိုကောင်းမွန်သည့် ဆက်သွယ်ချိတ်ဆက်နိုင်မှု နှင့် ဝန်ဆောင်မှုအရည်အသွေးမြှင့်တင်နိုင်ဖို့အတွက် တယ်လီနောမြန်မာ၏ အထွက်ခေါ်ဆိုသည့် နံပါတ် ၀၉၇၅၀၀၉၇၅၀၀ ဖြင့် သုံးစွဲသူဝန်ဆောင်မှုအသင်းမှ သုံးစွဲသူများထံဆက်သွယ်ခေါ်ဆိုလျက်ရှိနေပါသည်။ ပိုမိုသိရှိရန်

SMS Based Services

ပြည်တွင်း၊ နိုင်ငံတကာနှင့်အားကစားသတင်းများ၊ ဘဝနေထိုင် . . .

တစ်နှစ်စာဝန်ဆောင်မှုများအတွက် တစ်ပတ်လျှင် ၃၁၅ကျပ် (အခွန်ပါပြီး)ဖြင့် အရစ်ကျကောက်ခံသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

News

LOCAL NEWS

LOCAL NEWS

၃၁၅ ကျပ် (Includ. Tax) for ၇ ရက် Subscription

*SMS subscription only

Eleven Media News

Eleven Media News

၃၁၅ ကျပ် (Includ. Tax) for ၇ ရက် Subscription

*SMS subscription only

Irrawaddy News

Irrawaddy News

၃၁၅ ကျပ် (Includ. Tax) for ၇ ရက် Subscription

*SMS subscription only

Myanmar Times

Myanmar Times

၃၁၅ ကျပ် (Includ. Tax) for ၇ ရက် Subscription

*SMS subscription only

The Voice International News

The Voice International News

၃၁၅ ကျပ် (Includ. Tax) for ၇ ရက် Subscription

*SMS subscription only

The Voice Daily News

The Voice Daily News

၃၁၅ ကျပ် (Includ. Tax) for ၇ ရက် Subscription

*SMS subscription only

Ku Mu Dra

Ku Mu Dra

၃၁၅ ကျပ် (Includ. Tax) for ၇ ရက် Subscription

*SMS subscription only

Pyi Myanmar

Pyi Myanmar

၃၁၅ ကျပ် (Includ. Tax) for ၇ ရက် Subscription

*SMS subscription only

Popular Journal

Popular Journal

၃၁၅ ကျပ် (Includ. Tax) for ၇ ရက် Subscription

*SMS subscription only

Popular News

Popular News

၃၁၅ ကျပ် (Includ. Tax) for ၇ ရက် Subscription

*SMS subscription only

Beauty & Lifestyle

Health Tips SMS

Health Tips SMS

၃၁၅ ကျပ် (Includ. Tax) for ၇ ရက် Subscription

*SMS subscription only

Love Tips

Love Tips

၃၁၅ ကျပ် (Includ. Tax) for ၇ ရက် Subscription

*SMS subscription only

Relationship Tips

Relationship Tips

၃၁၅ ကျပ် (Includ. Tax) for ၇ ရက် Subscription

*SMS subscription only

Make Up Tips

Make Up Tips

၃၁၅ ကျပ် (Includ. Tax) for ၇ ရက် Subscription

*SMS subscription only

Weight Loss Advices

Weight Loss Advices

၃၁၅ ကျပ် (Includ. Tax) for ၇ ရက် Subscription

*SMS subscription only

Fashion Advices

Fashion Advices

၃၁၅ ကျပ် (Includ. Tax) for ၇ ရက် Subscription

*SMS subscription only

Lun Htar Htar's Parenting Advice

Lun Htar Htar's Parenting Advice

၃၁၅ ကျပ် (Includ. Tax) for ၇ ရက် Subscription

*SMS subscription only

Personality Tips

Personality Tips

၃၁၅ ကျပ် (Includ. Tax) for ၇ ရက် Subscription

*SMS subscription only

Lun Htar Htar's Relationship Advice

Lun Htar Htar's Relationship Advice

၃၁၅ ကျပ် (Includ. Tax) for ၇ ရက် Subscription

*SMS subscription only

Beauty for lady

Beauty for lady

၃၁၅ ကျပ် (Includ. Tax) for ၇ ရက် Subscription

*SMS subscription only

Life Style

Life Style

၃၁၅ ကျပ် (Includ. Tax) for ၇ ရက် Subscription

*SMS subscription only

My Healthy Life

My Healthy Life

၃၁၅ ကျပ် (Includ. Tax) for ၇ ရက် Subscription

*SMS subscription only

The Chic Fashion and LifeStyle Magazine

The Chic Fashion and LifeStyle Magazine

၃၁၅ ကျပ် (Includ. Tax) for ၇ ရက် Subscription

*SMS subscription only

Good Health Journal

Good Health Journal

၃၁၅ ကျပ် (Includ. Tax) for ၇ ရက် Subscription

*SMS subscription only

Beauty Tips

Beauty Tips

၃၁၅ ကျပ် (Includ. Tax) for ၇ ရက် Subscription

*SMS subscription only

Dr. Aye Min Htoo's Beauty Tips

Dr. Aye Min Htoo's Beauty Tips

၃၁၅ ကျပ် (Includ. Tax) for ၇ ရက် Subscription

*SMS subscription only

Diet and Fitness Tips

Diet and Fitness Tips

၃၁၅ ကျပ် (Includ. Tax) for ၇ ရက် Subscription

*SMS subscription only

Maternity Tips

Maternity Tips

၃၁၅ ကျပ် (Includ. Tax) for ၇ ရက် Subscription

*SMS subscription only

Smile's Beauty Tips

Smile's Beauty Tips

၃၁၅ ကျပ် (Includ. Tax) for ၇ ရက် Subscription

*SMS subscription only

Health Tips

Health Tips

၃၁၅ ကျပ် (Includ. Tax) for ၇ ရက် Subscription

*SMS subscription only

My Food

My Food

၃၁၅ ကျပ် (Includ. Tax) for ၇ ရက် Subscription

*SMS subscription only

My Style

My Style

၃၁၅ ကျပ် (Includ. Tax) for ၇ ရက် Subscription

*SMS subscription only

Personal Gromming Tips

Personal Gromming Tips

၃၁၅ ကျပ် (Includ. Tax) for ၇ ရက် Subscription

*SMS subscription only

Phyo Day By Day

Phyo Day By Day

၃၁၅ ကျပ် (Includ. Tax) for ၇ ရက် Subscription

*SMS subscription only

Health Remedies

Health Remedies

၃၁၅ ကျပ် (Includ. Tax) for ၇ ရက် Subscription

*SMS subscription only

Fashion Daily

Fashion Daily

၃၁၅ ကျပ် (Includ. Tax) for ၇ ရက် Subscription

*SMS subscription only

Health Advice

Health Advice

၃၁၅ ကျပ် (Includ. Tax) for ၇ ရက် Subscription

*SMS subscription only

Beauty Trend by Phyo Day By Day

Beauty Trend by Phyo Day By Day

၃၁၅ ကျပ် (Includ. Tax) for ၇ ရက် Subscription

*SMS subscription only

Entertainment

Entertainment SMS

Entertainment SMS

၃၁၅ ကျပ် (Includ. Tax) for ၇ ရက် Subscription

*SMS subscription only

Korea Gossips

Korea Gossips

၃၁၅ ကျပ် (Includ. Tax) for ၇ ရက် Subscription

*SMS subscription only

Celebrity News

Celebrity News

၃၁၅ ကျပ် (Includ. Tax) for ၇ ရက် Subscription

*SMS subscription only

Sport News SMS

Sport News SMS

၃၁၅ ကျပ် (Includ. Tax) for ၇ ရက် Subscription

*SMS subscription only

English Premier League Football News

English Premier League Football News

၃၁၅ ကျပ် (Includ. Tax) for ၇ ရက် Subscription

*SMS subscription only

La Liga Football News

La Liga Football News

၃၁၅ ကျပ် (Includ. Tax) for ၇ ရက် Subscription

*SMS subscription only

Sport News

Sport News

၃၁၅ ကျပ် (Includ. Tax) for ၇ ရက် Subscription

*SMS subscription only

Football News

Football News

၃၁၅ ကျပ် (Includ. Tax) for ၇ ရက် Subscription

*SMS subscription only

Travel Advice

Tourist Info SMS(SSD)

Tourist Info SMS(SSD)

၃၁၅ ကျပ် (Includ. Tax) for ၇ ရက် Subscription

*SMS subscription only

Toursit Info BP

Toursit Info BP

၃၁၅ ကျပ် (Includ. Tax) for ၇ ရက် Subscription

*SMS subscription only

Dhamma & Horoscope

Dhamma SMS

Dhamma SMS

၃၁၅ ကျပ် (Includ. Tax) for ၇ ရက် Subscription

*SMS subscription only

Dhamma Tips

Dhamma Tips

၃၁၅ ကျပ် (Includ. Tax) for ၇ ရက် Subscription

*SMS subscription only

Luck Daily

Luck Daily

၃၁၅ ကျပ် (Includ. Tax) for ၇ ရက် Subscription

*SMS subscription only

Horoscope SMS

Horoscope SMS

၃၁၅ ကျပ် (Includ. Tax) for ၇ ရက် Subscription

*SMS subscription only

General Horoscope by Astrologer San Zar Ni Bo

General Horoscope by Astrologer San Zar Ni Bo

၃၁၅ ကျပ် (Includ. Tax) for ၇ ရက် Subscription

*SMS subscription only

Zodiac Horoscope by Astrologer San Zar Ni Bo

Zodiac Horoscope by Astrologer San Zar Ni Bo

၃၁၅ ကျပ် (Includ. Tax) for ၇ ရက် Subscription

*SMS subscription only

Lucky Tips by ZenYawNi

Lucky Tips by ZenYawNi

၃၁၅ ကျပ် (Includ. Tax) for ၇ ရက် Subscription

*SMS subscription only

Knowledge and Learning

Education Content

Education Content

၃၁၅ ကျပ် (Includ. Tax) for ၇ ရက် Subscription

*SMS subscription only

English Learning

English Learning

၃၁၅ ကျပ် (Includ. Tax) for ၇ ရက် Subscription

*SMS subscription only

English Idioms

English Idioms

၃၁၅ ကျပ် (Includ. Tax) for ၇ ရက် Subscription

*SMS subscription only

English Daily

English Daily

၃၁၅ ကျပ် (Includ. Tax) for ၇ ရက် Subscription

*SMS subscription only

English Learning

English Learning

၃၁၅ ကျပ် (Includ. Tax) for ၇ ရက် Subscription

*SMS subscription only

Motivational Quote

Motivational Quote

၃၁၅ ကျပ် (Includ. Tax) for ၇ ရက် Subscription

*SMS subscription only

Road to success

Road to success

၃၁၅ ကျပ် (Includ. Tax) for ၇ ရက် Subscription

*SMS subscription only

Interview Advices

Interview Advices

၃၁၅ ကျပ် (Includ. Tax) for ၇ ရက် Subscription

*SMS subscription only

Amazing Facts

Amazing Facts

၃၁၅ ကျပ် (Includ. Tax) for ၇ ရက် Subscription

*SMS subscription only

Financial

Yangon Stock Exchange

Yangon Stock Exchange

၃၁၅ ကျပ် (Includ. Tax) for ၇ ရက် Subscription

*SMS subscription only

Gold and Exchange

Gold and Exchange

၃၁၅ ကျပ် (Includ. Tax) for ၇ ရက် Subscription

*SMS subscription only

Back to top