ဟန်းဆက်များ | Telenor Myanmar

Telenor T500 (4G)

အခမဲ့ဒေတာ ၆ ဂီဂါဘိုက်

(၁ ဂီဂါဘိုက် လစဉ် ၆ လ)


110,000 MMK

Find Out More

Telenor T600M (3G)

အခမဲ့ဒေတာ ၃ ဂီဂါဘိုက်

(၁ ဂီဂါဘိုက် လစဉ် ၃ လ)


99,900 MMK

Find Out More

Oppo F5

အခမဲ့ဒေတာ ၁၂ ဂီဂါဘိုက်

(၂ ဂီဂါဘိုက် လစဉ် ၆ လ)


410,000 MMK

Find Out More

Huawei Y3 2017

အခမဲ့ဒေတာ ၂.၉ ဂီဂါဘိုက်

(၅၀ဝ မီဂါဘိုက် လစဉ် ၆ လ)


109,000 MMK

Find Out More

Huawei Y5 2017

အခမဲ့ဒေတာ ၄.၆ ဂီဂါဘိုက်

(၈၀ဝ မီဂါဘိုက် လစဉ် ၆ လ)


159,000 MMK

Find Out More

Huawei Y6 2017

အခမဲ့ဒေတာ ၆ ဂီဂါဘိုက် + ၃၆၀ မိနစ်


229,000 MMK

Find Out More

Huawei Y7 Prime

အခမဲ့ဒေတာ ၆ ဂီဂါဘိုက် + ၃၆၀ မိနစ်


249,000 MMK

Find Out More

Samsung Note 8

အခမဲ့ဒေတာ ၃၀ ဂီဂါဘိုက်

(၅ ဂီဂါဘိုက် လစဉ် ၆ လ)


1,275,000 MMK

Find Out More

iPhone X

အခမဲ့ဒေတာ ၆၀ ဂီဂါဘိုက်

(၁၀ ဂီဂါဘိုက် လစဉ် ၆ လ)


1,720,000 MMK (64GB)
1,980,000 MMK (256GB)

Find Out More
My Telenor