ဂိမ်းများဆော့ပြီး ပြိုင်ပွဲများယှဉ်ပြိုင်ရင်း ဖုန်းဘေများစွာ ရယူနိုင်မယ့် MyTelenor App ရဲ့ 'ပေါ့ပေါ့ပါးပါး' ပိုမိုသိရှိရန်

ဂိမ်းများဆော့ပြီး ပြိုင်ပွဲများယှဉ်ပြိုင်ရင်း ဖုန်းဘေများစွာ ရယူနိုင်မယ့် MyTelenor App ရဲ့ 'ပေါ့ပေါ့ပါးပါး' ပိုမိုသိရှိရန်

ဂိမ်းများဆော့ပြီး ပြိုင်ပွဲများယှဉ်ပြိုင်ရင်း ဖုန်းဘေများစွာ ရယူနိုင်မယ့် MyTelenor App ရဲ့ 'ပေါ့ပေါ့ပါးပါး' ပိုမိုသိရှိရန်

IVR Based Services

IVR မှတစ်ဆင့် သင့်တင့်သော ဈေးဖြင့် ရရှိနိုင်မည့် ဝန်ဆောင်မှုများ . . .

Horoscope IVR

San Zar Ni Bo

San Zar Ni Bo

၃၁၅ ကျပ် (Includ. Tax) for ၇ ရက် Subscription

*IVR Subscription Only

Paing Hein Kyaw

Paing Hein Kyaw

၃၁၅ ကျပ် (Includ. Tax) for ၇ ရက် Subscription

*IVR Subscription Only

Min Thein Khine

Min Thein Khine

၃၁၅ ကျပ် (Includ. Tax) for ၇ ရက် Subscription

*IVR Subscription Only

Zenyaw Ni

Zenyaw Ni

၃၁၅ ကျပ် (Includ. Tax) for ၇ ရက် Subscription

*IVR Subscription Only

U Tin Oo

U Tin Oo

၃၁၅ ကျပ် (Includ. Tax) for ၇ ရက် Subscription

*IVR Subscription Only

Dr. Saw Yu New

Dr. Saw Yu New

၃၁၅ ကျပ် (Includ. Tax) for ၇ ရက် Subscription

*IVR Subscription Only

Thai Astrologer: Katha

Thai Astrologer: Katha

၃၁၅ ကျပ် (Includ. Tax) for ၇ ရက် Subscription

*IVR Subscription Only

Aung Chit Min

Aung Chit Min

၃၁၅ ကျပ် (Includ. Tax) for ၇ ရက် Subscription

*IVR Subscription Only

Kyaw Sitt Thway

Kyaw Sitt Thway

၃၁၅ ကျပ် (Includ. Tax) for ၇ ရက် Subscription

*IVR Subscription Only

News IVR

Eleven Media

Eleven Media

၃၁၅ ကျပ် (Includ. Tax) for ၇ ရက် Subscription

*IVR Subscription Only

International News

International News

၃၁၅ ကျပ် (Includ. Tax) for ၇ ရက် Subscription

*IVR Subscription Only

Sports News

Sports News

၃၁၅ ကျပ် (Includ. Tax) for ၇ ရက် Subscription

*IVR Subscription Only

Entertment News

Entertment News

၃၁၅ ကျပ် (Includ. Tax) for ၇ ရက် Subscription

*IVR Subscription Only

Drama IVR

Si Taw Thar Mha Nar Yee Than Drama Series

Si Taw Thar Mha Nar Yee Than Drama Series

၃၁၅ ကျပ် (Includ. Tax) for ၇ ရက် Subscription

*IVR Subscription Only

Back to top