ဂိမ်းကစားရင်း ဆုကြီးတွေအများကြီးဆွတ်ခူးဖို့ MyTelenor App ရဲ့ Luckyတံတားဂိမ်းလေးကိုအခုပဲဆော့ကစားလိုက်ပါ။ ပိုမိုသိရှိရန်

ဂိမ်းကစားရင်း ဆုကြီးတွေအများကြီးဆွတ်ခူးဖို့ MyTelenor App ရဲ့ Luckyတံတားဂိမ်းလေးကိုအခုပဲဆော့ကစားလိုက်ပါ။ ပိုမိုသိရှိရန်

ဂိမ်းကစားရင်း ဆုကြီးတွေအများကြီးဆွတ်ခူးဖို့ MyTelenor App ရဲ့ Luckyတံတားဂိမ်းလေးကိုအခုပဲဆော့ကစားလိုက်ပါ။ ပိုမိုသိရှိရန်

အမေးများသောမေးခွန်းများ

Mingalar Par, How can we help you?

Search Result

Trending FAQs

Yes, if you are valid customer of Telenor Myanmar and the country you are visiting is covered.

Yes, Telenor Myanmar roaming services connected with more than 270 operators in more than 130 countries around the world.

(please refer to VoLTE page: https://www.telenor.com.mm/en/personal/volte)

You can check 4G coverage location in that page https://www.telenor.com.mm/#box

You can replace it with a USIM at the nearest Telenor branded store.

If you are in Base Price Plan, all call usage is 28 Ks/Min, data usage is 10 Ks/MB and SMS usage is 15Ks/SMS.

Dial *979*10# (or) Go to My Telenor App -> Account -> Subscription -> Voice Plan -> Click “Change To This Plan”

Dial *979*10# (or) Go to My Telenor App -> Account -> Subscription -> Voice Plan -> Click “Change To This Plan”

Dial *124# to check your mobile bill balance or Dial *124*1# to check your data/voice/sms/bonus balance. Go to My Telenor App -> Check your main balance and other balances

If you are in Base Price Plan, Call usage is 28 Ks/Min, Data usage is 10 Ks/MB and SMS usage is 15Ks/SMS. If you are in Thar Thar Yar Yar Plan, call to Telenor numbers is 12 Ks/Min, call to other numbers call is 25 Ks/MB, Data usage is 10 Ks/MB and SMS usage is 15Ks/SMS.

Customer also asked

Go to My Telenor App and buy any desire pack from Shal Suboo banner on Home Screen before expiry date of “Data Shal Shake Bonus” balance

When you dial *979*18#, you will see list of WiFi + Data products. The packs’name starting with “Awa Thone wifi” are unlimited used of wifi pack within its own validity.

To subscribe MyTune service, • SMS Channel: Send MT ON to 333 to subscribe the CRBT service and you will receive the successful subscription SMS notification message from 333. • SMS Channel: Send RT ON to 333 to subscribe the RRBT service and you will receive the successful SMS notification message from 333. • USSD Channel: Call *979*2*4*1# to activate the CRBT service and you will receive the successful subscription SMS notification message from 333. • USSD Channel: Call *979*2*4*2# to activate the RRBT service and you will receive the successful SMS notification message from 333.

You must be an active Telenor customer for a considerable duration of time with certain minimum recharge. Period of stay with Telenor Last 3 months average recharge amount 6 months and above Silver Gold Platinum 5,000Ks to 9,999Ks 10,000Ks to 17,499Ks 17,500Ks and above

Dial *500# for Non-stars Dial *2400# for Telenor Stars

Back to top