လက်ကျန်ငွေ လွှဲပြောင်းပေးခြင်း

တယ်လီနော ဖုန်းတစ်လုံးမှ တစ်လုံးသို့ လက်ကျန်ငွေ လွှဲပြောင်း ပေး နိုင်မည်။

  • သင့် တယ်လီနော ဖုန်းထဲမှ လက်ကျန်ငွေအား အခြား တယ်လီနော အသုံးပြုသူထံသို့ လွှဲပြောင်းပေးနိုင်မည်။
  • ကျပ် ၅၀ဝ မှ ၁၀ဝဝဝ ကြား လွှဲပြောင်းပေးနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
  • လက်ခံရရှိသူအတွက် ရရှိသော ပမာဏကို အသုံးပြုရမည့် အချိန်သတ်မှတ်ချက် မရှိပါ။
  • လွှဲပြောင်းပေးသူထံမှ လွှဲပြောင်းပေးသော ပမာဏ၏ ၅ရာခိုင်နှုန်းကို ကောက်ခံသွားမည်ဖြစ်သည်။

စတင်အသုံးပြုရန်: အသုံးပြုရန် *979# သို့ ခေါ်ဆိုပြီး ညွှန်ကြားချက်များ အတိုင်း ဆောင်ရွက်ပါ။

My Telenor