ဆင်းကတ်မှတ်ပုံတင်ရန် ဖောင်

ဆင်းကတ်မှတ်ပုံတင်ရန် ဖောင်

 
1

နံပါတ် ရွေးပါ။

2

Login ၀င်ပါ။

3

အချက်အလက် ဖြည့်ပါ။

ရွေးချယ်ထားမှု အတည်ပြုရန်

ကျွနုပ်၏ ID ဖြင့် တယ်လီနော ဆင်းကတ် (၂) ကတ်အထိ မှတ်ပုံတင်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါက ယခုကျွနုပ်မှ ၀ယ်ယူလိုသည့် ဆင်းကတ်အား တယ်လီနောမှ ပယ်ချနိုင်ပြီး ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၏ ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်မည်ကို သိရှိပါသည်။ ကျွနုပ်မှ တယ်လီနောဆင်းကတ် စတင်သုံးစွဲချိန်မှစပြီး တယ်လီနောမြန်မာ၏ ၀က်ဘ်ဆိုက်ပေါ်ရှိ စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများအား လိုက်နာရန် တာ၀န်ရှိကြောင်း သိရှိနားလည် သဘောတူပါသည်။

My Account
Live Chat
Share Share