telenor_myanmar_Superhtaw+
telenor_myanmar_Superhtaw+

စူပါထော+

ရွေးချယ်မှူပေါ်မူတည်၍ စူပါထော+နဲ့ ဖုန်းဘေလ် ၆ဆ (သို့မဟုတ်) ၇ဆ ကိုရယူနိုင်ပါပြီ။

telenor_myanmar_superhtaw
prepaid customer
များအတွက် အထူးအစီအစဉ်

*606#, *555#, Eload, Website(Shop), MyTelenor App, POS App ကိုခေါ်ဆိုလိုက်ပါ

အစီအစဉ်များ

500 ကျပ်
telenor_myanmar_superhtaw

၃,၅၀၀ ကျပ်

telenor_myanmar_superhtaw

တယ်လီနောအချင်းချင်းခေါ်ဆိုမှု

၁၀၅ မိနစ်

telenor_myanmar_superhtaw

525 MB

telenor_myanmar_superhtaw

၂၀၅ SMS

တယ်လီနောအချင်းအချင်းစာတိုပေးပို့မှု

၇ ရက်

သက်တမ်း
10,000 ကျပ်
telenor_myanmar_superhtaw

၇၀,၀၀၀ ကျပ်

telenor_myanmar_superhtaw

တယ်လီနောအချင်းချင်းခေါ်ဆိုမှု

၂၁၀၀ မိနစ်

telenor_myanmar_superhtaw

10500 MB

telenor_myanmar_superhtaw

၄၁၀၀ SMS

တယ်လီနောအချင်းအချင်းစာတိုပေးပို့မှု

၉၀ ရက်

သက်တမ်း
1,000 ကျပ်
telenor_myanmar_superhtaw

၆,၀၀၀ ကျပ်

telenor_myanmar_superhtaw

တယ်လီနောအချင်းချင်းခေါ်ဆိုမှု

၁၇၀ မိနစ်

telenor_myanmar_superhtaw

900 MB

telenor_myanmar_superhtaw

၂၅၀ SMS

တယ်လီနောအချင်းအချင်းစာတိုပေးပို့မှု

၁၅ ရက်

သက်တမ်း
2,000 ကျပ်
telenor_myanmar_superhtaw

၁၂,၀၀၀ ကျပ်

telenor_myanmar_superhtaw

တယ်လီနောအချင်းချင်းခေါ်ဆိုမှု

၃၄၀ မိနစ်

telenor_myanmar_superhtaw

1800 MB

telenor_myanmar_superhtaw

၅၀၀ SMS

တယ်လီနောအချင်းအချင်းစာတိုပေးပို့မှု

၃၀ ရက်

သက်တမ်း
5,000 ကျပ်
telenor_myanmar_superhtaw

၃၀,၀၀၀ ကျပ်

telenor_myanmar_superhtaw

တယ်လီနောအချင်းချင်းခေါ်ဆိုမှု

၈၅၀ မိနစ်

telenor_myanmar_superhtaw

4500 MB

telenor_myanmar_superhtaw

၁၂၅၀ SMS

တယ်လီနောအချင်းအချင်းစာတိုပေးပို့မှု

၆၀ ရက်

သက်တမ်း
၅၀၀ ကျပ်
telenor_myanmar_superhtaw

၃,၅၀၀ ကျပ်

telenor_myanmar_superhtaw

တယ်လီနောအချင်းချင်းခေါ်ဆိုမှု

၁၀၅ မိနစ်

telenor_myanmar_superhtaw

525 MB

telenor_myanmar_superhtaw

၂၀၅ SMS

တယ်လီနောအချင်းအချင်းစာတိုပေးပို့မှု

၇ ရက်

သက်တမ်း
၁၀,၀၀၀ ကျပ်
telenor_myanmar_superhtaw

၇၀,၀၀၀ ကျပ်

telenor_myanmar_superhtaw

တယ်လီနောအချင်းချင်းခေါ်ဆိုမှု

၂၁၀၀ မိနစ်

telenor_myanmar_superhtaw

10500 MB

telenor_myanmar_superhtaw

၄၁၀၀ SMS

တယ်လီနောအချင်းအချင်းစာတိုပေးပို့မှု

၉၀ ရက်

သက်တမ်း
၁,၀၀၀ ကျပ်
telenor_myanmar_superhtaw

၆,၀၀၀ ကျပ်

telenor_myanmar_superhtaw

တယ်လီနောအချင်းချင်းခေါ်ဆိုမှု

၁၇၀ မိနစ်

telenor_myanmar_superhtaw

900 MB

telenor_myanmar_superhtaw

၂၅၀ SMS

တယ်လီနောအချင်းအချင်းစာတိုပေးပို့မှု

၁၅ ရက်

သက်တမ်း
၂,၀၀၀ ကျပ်
telenor_myanmar_superhtaw

၁၂,၀၀၀ ကျပ်

telenor_myanmar_superhtaw

တယ်လီနောအချင်းချင်းခေါ်ဆိုမှု

၃၄၀ မိနစ်

telenor_myanmar_superhtaw

1800 MB

telenor_myanmar_superhtaw

၅၀၀ SMS

တယ်လီနောအချင်းအချင်းစာတိုပေးပို့မှု

၃၀ ရက်

သက်တမ်း
၅၀၀၀ ကျပ်
telenor_myanmar_superhtaw

၃၀,၀၀၀ ကျပ်

telenor_myanmar_superhtaw

တယ်လီနောအချင်းချင်းခေါ်ဆိုမှု

၈၅၀ မိနစ်

telenor_myanmar_superhtaw

4500 MB

telenor_myanmar_superhtaw

၁၂၅၀ SMS

တယ်လီနောအချင်းအချင်းစာတိုပေးပို့မှု

၆၀ ရက်

သက်တမ်း

စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ

  • တယ်လီနော Prepaid သုံးစွဲသူများ အားလုံး စူပါထော+ အစီအစဉ်ကိုရယူနိုင်ပါသည်။
  • သုံးစွဲသူမှ *606# ကိုခေါ်ဆိုပြီး ရယူလိုသည့် ၆ ဆ (သို့မဟုတ်) ၇ဆ ပမာဏကို ရွေးချယ် ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။
  • စူပါထော+မှရရှိသောပမာဏများကို တယ်လီနောအချင်းချင်း ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု၊ အင်တာနက်ဒေတာအသုံးပြုမှု နှင့် တယ်လီနောအချင်းချင်း SMS ပေးပို့မှု တို့အတွက် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
  • စူပါထော+မှရရှိသော ဖုန်းဘေလ် နှင့် ဒေတာများသည် လွဲပြောင်းခွင့်မပြုပါ။
  • စူပါထော+မှရရှိသော ဖုန်းဘေလ်ဖြင့် မည့်သည့်အစီအစဉ်ကိုမှပြန်လည် ဝယ်ယူခြင်း မပြုလုပ်နိုင်ပါ။
  • စူပါထော+အစီအစဉ်များကိုအကြိမ်များစွာဝယ်ယူနိုင်ပြီး ၀ယ်ယူသည့်ပမာဏများပေါင်းသွားပါမည်။ နောက်ဆုံးဝယ်ယူသည့်အစီအစဉ် ပေါ်မူတည်၍ သက်ဆိုင်ရာ သက်တမ်းများအတိုင်း ထပ်မံသက်တမ်းတိုးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
အမေးများသောမေးခွန်းများ
စူပါထော+ အစီအစဉ်က ဘယ်လိုမျိုးလဲ?

စူပါထော+ သည် Prepaid သုံးစွဲသူများအတွက် ရွေးချယ်မှူပေါ်မူတည်၍ ဖုန်းဘေလ် ၆ ဆ (သို့မဟုတ်) ၇ဆ ရနိုင်မည့် အထူးအစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။

စူပါထော+ အစီအစဉ် ကို ဘယ်လို ရယူနိုင်မလဲ။
အစီအစဉ် ပမာဏ သက်တမ်း Dialing Code
၅၀၀ ကျပ် ၃၅၀၀ ကျပ် ၇ ရက် *606*5#
၁၀၀၀ ကျပ် ၆၀၀၀ ကျပ် ၁၅ ရက် *606*1#
၂၀၀၀ ကျပ် ၁၂,၀၀၀ ကျပ် ၃၀ ရက် *606*2#
၅,၀၀၀ ကျပ် ၃၀,၀၀၀ ကျပ် ၆၀ ရက် *606*3#
၁၀,၀၀၀ ကျပ် ၇၀,၀၀၀ ကျပ် ၉၀ ရက် *606*6#

သုံးစွဲသူ အနေဖြင့် *979*1#, Website (Shop), MyTelenor App,*555# မှကိုယ်တိုင် (သို့) နီးစပ်ရာအရောင်းကိုယ်စားလှယ်ထံမှတဆင့် ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။

စူပါထော+ အစီအစဉ်ကို ဘယ်နှစ်ကြိမ် ရယူလို့ရပါသလဲ။

အကန့်အသတ်မရှိ ကြိမ်ဖန်များစွာ ရယူနိုင်ပါသည်။

စူပါထော+ အစီအစဉ်ကို ၀န်ဆောင်မှု အားလုံးအတွက် အသုံးပြုလို့ရပါသလား။

တယ်လီနောအချင်းချင်း ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု၊ တယ်လီနောအချင်းချင်း SMS ပေးပို့မှုနှင့် မည်သည့်အင်တာနက်အသုံးပြုမှုမဆို သုံးစွဲနိုင်ပါသည်။

စူပါထော+ အစီအစဉ်မှ ပမာဏ နှင့် သက်တမ်းမည်မျှရရှိနိုင်ပါသည်နည်း။

စူပါထော+မှရရှိသော ဖုန်းဘေလ် ၆ ဆ(သို့မဟုတ်) ၇ဆ၏ အများဆုံးသုံးစွဲနိုင်သော ပမာဏများကို အောက်ပါဇယားတွင်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။

(ဥပမာ-စူပါထော+ ၆၀၀၀ ကျပ်ကို တယ်လီနောအချင်းချင်း မိနစ်၁၇၀ (သို့မဟုတ်) ဒေတာ ၉၀၀ MB (သို့မဟုတ်) ၂၅၀ SMS ထိ အများဆုံးအသုံးပြုနိုင်သလို ထိုသုံးစွဲမှုအားလုံးအတွက်လည်း ကြိုက်နှစ်သက်သလို မျှဝေအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။

အစီအစဉ် ပမာဏ Max TML-TML Min(or ) Max MB ( or ) Max TML-TML SMS ( or ) Validity
၅၀၀ ကျပ် ၃,၅၀၀ ကျပ် ၁၀၅ ၅၂၅ ၂၀၅ ၇ ရက်
၁,၀၀၀ ကျပ် ၆,၀၀၀ ကျပ် ၁၇၀ ၉၀၀ ၂၅၀ ၁၅ ရက်
၂,၀၀၀ ကျပ် ၁၂,၀၀၀ ကျပ် ၃၄၀ ၁,၈၀၀ ၅၀၀ ၃၀ ရက်
၅,၀၀၀ ကျပ် ၃၀,၀၀၀ ကျပ် ၈၅၀ ၄,၅၀၀ ၁,၂၅၀ ၆၀ ရက်
၁၀,၀၀၀ ကျပ် ၇၀,၀၀၀ ကျပ် ၂,၁၀၀ ၁၀,၅၀၀ ၄,၁၀၀ ၉၀ ရက်

၀ယ်ယူသည့်ပမာဏအပေါ်မူတည်၍ ရရှိသောဖုန်းဘေလ် ၆ဆ ( သို့မဟုတ် ) ၇ ဆသက်တမ်းအမျိုးမျိုးဖြင့်အသုံးပြုနိုင်ပါမည်။ အနည်းဆုံး ရ ရက်မှအများဆုံး ၉၀ ရက်အထိဖြစ်ပါသည်။

စူပါထော+ ပမာဏများကိုမည်သို့ စစ်ဆေးနိုင်မည်နည်း။

*124*1# ကိုခေါ်ဆို၍ စစ်ဆေး နိုင်ပါသည်

စူပါထော+ အစီအစဉ်မှ ပမာဏများ ကုန်ဆုံးသွားပါက မည်သို့ ကောက်ခံသွားမည်နည်း။

စူပါထော+ အစီအစဉ်မှရရှိသော ပမာဏများ ကုန်ဆုံးသွားပါက စူပါထောအစီအစဉ်သည် အလိုအလျောက်ရပ်စဲသွားမည်ဖြစ်ပြီး ဆက်လက်သုံးစွဲမှုများအတွက် မူလအစီအစဉ် နှုန်းထားများအတိုင်း ပြောင်းလဲ ကောက်ခံသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

My Account
Live Chat
Share Share