တယ်လီနောမြန်မာ၏ ယခင် ၂၀၁၉ ကပြုလုပ်ခဲ့သော လုပ်ငန်းရေရှည်တည်တံ့စေရေး ဆောင်ရွက်ချက်များနှင့် သက်ဆိုင်သော ဆွေးနွေးရှင်းလင်းပွဲများကို ဤနေရာတွင် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။

တယ်လီနောမြန်မာ၏ ယခင် ၂၀၁၈ ကပြုလုပ်ခဲ့သော လုပ်ငန်းရေရှည်တည်တံ့စေရေး ဆောင်ရွက်ချက်များနှင့် သက်ဆိုင်သော ဆွေးနွေးရှင်းလင်းပွဲများကို ဤနေရာတွင် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။

တယ်လီနောမြန်မာ၏ ယခင် ၂၀၁၇ ကပြုလုပ်ခဲ့သော လုပ်ငန်းရေရှည်တည်တံ့စေရေး ဆောင်ရွက်ချက်များနှင့် သက်ဆိုင်သော ဆွေးနွေးရှင်းလင်းပွဲများကို ဤနေရာတွင် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။

တယ်လီနောမြန်မာ၏ မြန်မာနိုင်ငံတွင်လုပ်ဆောင်နေသော လုပ်ငန်းရေရှည်တည်တံ့စေရေး (sustainability) ဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်ချက်များကို ပိုမိုဖတ်ရှုလိုပါက:

My Account
Live Chat
Share Share