ပိုမိုကောင်းမွန်သည့် ဆက်သွယ်ချိတ်ဆက်နိုင်မှု နှင့် ဝန်ဆောင်မှုအရည်အသွေးမြှင့်တင်နိုင်ဖို့အတွက် တယ်လီနောမြန်မာ၏ အထွက်ခေါ်ဆိုသည့် နံပါတ် ၀၉၇၅၀၀၉၇၅၀၀ ဖြင့် သုံးစွဲသူဝန်ဆောင်မှုအသင်းမှ သုံးစွဲသူများထံဆက်သွယ်ခေါ်ဆိုလျက်ရှိနေပါသည်။ ပိုမိုသိရှိရန်

ပိုမိုကောင်းမွန်သည့် ဆက်သွယ်ချိတ်ဆက်နိုင်မှု နှင့် ဝန်ဆောင်မှုအရည်အသွေးမြှင့်တင်နိုင်ဖို့အတွက် တယ်လီနောမြန်မာ၏ အထွက်ခေါ်ဆိုသည့် နံပါတ် ၀၉၇၅၀၀၉၇၅၀၀ ဖြင့် သုံးစွဲသူဝန်ဆောင်မှုအသင်းမှ သုံးစွဲသူများထံဆက်သွယ်ခေါ်ဆိုလျက်ရှိနေပါသည်။ ပိုမိုသိရှိရန်

ပိုမိုကောင်းမွန်သည့် ဆက်သွယ်ချိတ်ဆက်နိုင်မှု နှင့် ဝန်ဆောင်မှုအရည်အသွေးမြှင့်တင်နိုင်ဖို့အတွက် တယ်လီနောမြန်မာ၏ အထွက်ခေါ်ဆိုသည့် နံပါတ် ၀၉၇၅၀၀၉၇၅၀၀ ဖြင့် သုံးစွဲသူဝန်ဆောင်မှုအသင်းမှ သုံးစွဲသူများထံဆက်သွယ်ခေါ်ဆိုလျက်ရှိနေပါသည်။ ပိုမိုသိရှိရန်

What is Sustainability??

Sustainability is an integral part of who we are and how we do business. We look at mobile communications as an enabler that can make positive impact on people's lives, on business and on society at large.

Our business sustainability efforts rest on two key strategic pillars: extending the benefits of mobile communications across all our markets and integrating responsible business practices in all aspects of our operations.

Sustainability Activities

Corporate Responsibility

Corporate Responsibility is at the core of our philosophy to develop business in a sustainable and transparent. . . . .

နောက်ထပ်ဖတ်ရန်
Conflict Area

Conflict Area

Several areas in Myanmar are still considered conflict areas, and we are mindful of the security implications this may include . . . . .

နောက်ထပ်ဖတ်ရန်
Conflict Area

Land Right

According to the Constitution of the Republic of the Union of Myanmar, the state is the ultimate owner of all land in . . . . .

နောက်ထပ်ဖတ်ရန်
v land right

COC & Anti-Corruption

According to the Constitution of the Republic of the Union of Myanmar, the state is the ultimate owner of all land in . . . . .

နောက်ထပ်ဖတ်ရန်
coc

Responsible Business & Supply Chain

All Telenor companies work daily with supply chain sustainability. Our aim is to raise the standard and make . . . . .

နောက်ထပ်ဖတ်ရန်
responsible business

Environment

Telenor Myanmar is committed to protect the environment by undertaking initiatives to promote greater . . . . .

နောက်ထပ်ဖတ်ရန်
Environment

Privacy and Freedom of Expression

Telenor believes telecommunications is a tool that will benefit the people of Myanmar, providing them with . . . . .

နောက်ထပ်ဖတ်ရန်
privacy freedom

Safety and Security

The safety and security of our personnel is a key priority for Telenor, as defined in our policy framework . . . . .

Read more
safety_security

Back to top