သုံးစွဲသူ၏ သက်သေခံကတ်ပြား (ID) တစ်ခုကို ဆင်းကတ် (၂)ခု အထိ မှတ်ပုံတင်နိင်ပါပြီ

 • ဆက်သွယ်ရေး ညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာနမှ ဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှု ကုမ္ပဏီများ အား ၂၀၁၉ ခုနစ် ဧပြီလ ၁ရက်နေ့မှ စတင်ပြီး သုံးစွဲသူများ၏ ဆင်းကတ်များကို မှတ်ပုံတင်ရန် ညွှန်ကြားထားပါသည်။
 • မှတ်ပုံတင်ရန် လိုအပ်ချက်များ
  1. အမည်
  2. အဘအမည်
  3. မွေးသက္ကရာဇ်
  4. လူမျိုး/ နိင်ငံသား
  5. ကျား/ မ
  6. နေရပ်လိပ်စာ
  7. သက်သေခံကတ်ပြား မိတ္တူ +မူရင်း (နိင်ငံသားစိစ်ရေးကတ်ပြား/ကျောင်းသားကတ်/ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်/နိင်ငံခြားသား ဖြစ်ပါက နိင်ငံကူးလက်မှတ်) (တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးရန်မူရင်းကိုပါ ယူဆောင်လာရမည်။)
My Account
Live Chat
Share Share