ပုဂ္ဂိုလ်ရေး အချက်အလက် လုံခြုံမှုဆိုင်ရာ မူဝါဒ

ဤပုဂ္ဂိုလ်ရေး အချက်အလက် လုံခြုံမှုဆိုင်ရာ မူဝါဒသည်လူကြီးမင်း၏ မည်သည့်သတင်းအချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့မှကောက်ယူစုဆောင်းထားသည်၊ မည်သည့် အတွက်ကြောင့်ကောက်ယူစုဆောင်းထားပြီး မည်သို့ကိုင်တွယ် ဆောင်ရွက် ထိန်းသိမ်းထားရှိကာ အခြားသူများနှင့် မည်သို့မည်ပုံ မျှဝေခြင်းပြုသည်ဆိုသည့် အချက်များကို ရှင်းလင်းထားပါသည်။ ယင်းတွင် လူကြီးမင်း၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ သတင်းအချက်အလက်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ လူကြီမင်း၏ အခွင့်အရေး နှင့် ထိုအခွင့် အရေးများကို မည်သို့ကျင့်သုံးနိုင်သည်ကိုလည်း ရှင်းလင်းဖော်ပြထားပါသည်။

၁.၁ ကျွန်ုပ်တို့ တယ်လီနောမြန်မာလီမိတက်(“တယ်လီနောမြန်မာ”) သည် လူကြီးမင်းတို့၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး အချက်အလက်များလုံခြုံမှုကို လွန်စွာတန်ဖိုးထားသည့် အားလျော်စွာ သင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များကို အလေးအနက်ထား၍ ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ထားပါသည်။ သို့ဖြစ်၍ သင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ သတင်းအချက်အလက်များကို မည်သို့မည်ပုံ စုဆောင်းကောက်ယူထားရှိ၍ မည်သို့မည်ပုံ ကိုင်တွယ် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည် ဆိုသည်များကို သင်သိရှိနားလည်နေစေရန်မှာလည်း ကျွန်ုပ်တို့အတွက် အရေးကြီးသော ကိစ္စရပ်ပင်ဖြစ်ပါသည်။      

၁.၂ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝက်ဘ်ဆိုက်များ နှင့် ဆင်းကဒ်မှတ်ပုံတင်ခြင်း အပါအဝင် ဝန်ဆောင်မှုများ စတင်သုံးစွဲခြင်း(သို့) ဝန်ဆောင်မှုများ ရယူရန် မှတ်ပုံတင်ခြင်းတို့ကို လူကြီးမင်းလုပ်ဆောင်ရာမှတဆင့် ကောက်ယူရရှိသော လူကြီးမင်း၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို ထိန်းသိမ်းကိုင်တွယ် ဆောင်ရွက်ထားရှိရာတွင် ဤ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်များလုံခြုံမှုဆိုင်ရာမူဝါဒမှာ သက်ဆိုင်အကျုံးဝင်ပါသည်။ ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များ လုံခြုံမှုဆိုင်ရာ မူဝါဒကို လူကြီးမင်းသုံးစွဲသော မည်သည့် ဝန်ဆောင်မှုသုံးစွဲခြင်းဆိုင်ရာ သတ်မှတ်စည်းကမ်းချက်များနှင့်မဆို တွဲဖက်ဖတ်ရှုပါ။ ဝန်ဆောင်မှုပိုင်းဆိုင်ရာကို သတ်မှတ်ဖေါ်ပြသည့် အဆိုပါစည်းကမ်းချက်များတွင် ကျွန်ုပ်တို့ ကောက်ယူစုဆောင်းထားသော သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ  သတင်းအချက်အလက်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကောက်နှုတ်ဖေါ်ပြချက်များ ထပ်ဆောင်း ပါရှိကောင်းပါရှိနိုင်ပါသည်။ 

၁.၃ ဤပုဂ္ဂိုလ်ရေး  အချက်အလက် လုံခြုံမှုဆိုင်ရာ မူဝါဒသည် လူကြီးမင်း၏ မည်သည့်သတင်းအချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့မှကောက်ယူစုဆောင်းထားသည်၊ မည်သည့် အတွက်ကြောင့်ကောက်ယူစုဆောင်းထားပြီး မည်သို့ကိုင်တွယ် ဆောင်ရွက် ထိန်းသိမ်းထားရှိကာ အခြားသူများနှင့် မည်သို့မည်ပုံ မျှဝေခြင်းပြုသည်ဆိုသည့် အချက်များကို  ရှင်းလင်းထားပါသည်။ ယင်းတွင် လူကြီးမင်း၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ သတင်းအချက်အလက်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ လူကြီမင်း၏ အခွင့်အရေး နှင့် ထိုအခွင့် အရေးများကို မည်သို့ကျင့်သုံးနိုင်သည်ကိုလည်း ရှင်းလင်းဖော်ပြထားပါသည်။

၂.၁ လူကြီးမင်း၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး သတင်းအချက်အလက်များကို တယ်လီနောမြန်မာက ကောက်ယူစုဆောင်:ပြီးယင်းတို့ကို အောက်ပါစည်းမျဉ်းဥပဒေများနှင့်အညီ ကျွန်ုပ်တို့က ထိန်းသိမ်းကိုင်တွယ်ဆောင်ရွက်သွားပါမည်-  

 • ကျွန်ုပ်တို့သည် လူကြီးမင်း၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ သတင်းအချက်အလက်များကို ကောက်ယူစုဆောင်းပုံနှင့် သုံးစွဲပုံဆိုင်ရာများတွင် ပွင့်လင်းစွာ ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်သည်။
 • မြန်မာနိုင်ငံ၏ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေ၊ အခြားသော သက်ဆိုင်သည့်ဥပဒေများ၊ နည်းဥပဒေများနှင့် အမိန့်ကြော်ငြာစာများ (သက်ဆိုင်အကျုံးဝင်သည့် ဥပဒေများဟု ရည်ညွှန်းပါမည်)နှင့် ကိုက်ညီစွာ၊ ဤပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များလုံခြုံမှုရှိရေး မူဝါဒနှင့်စပ်လျဉ်း၍ သက်ဆိုင်ရာ ဥပဒေပြု အဖွဲ့များ၏  လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီ လူကြီးမင်း၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး သတင်းအချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့ မှ ထိန်သိမ်းကိုင်တွယ် ဆောင်ရွက်ထားရှိပါမည်။  
 • ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသတင်းအချက်အလက်များကို ဥပဒေနှင့်ညီညွတ်သော ကိစ္စရပ်များ အတွက်သာရည်ရွယ်၍ ထိန်းသိမ်းကိုင်တွယ်ဆောင်ရွက်ပြီး ယင်းကဲ့သို့သော ရည်ရွယ်ချက်များကို ပေါက်မြောက်အောင်မြင်စေရန်လိုအပ်သော အချိန်အတိုင်းအတာအထိသာ  သို့မဟုတ် သက်ဆိုင်ရာ ဥပဒေများအရ လိုအပ်သည့်အတိုင်း၊ သက်ဆိုင်ရာ ဥပဒေများ နှင့် လိုင်စင်အရ ကျွန်တို့၏တာဝန်ရှိသည့်အတိုင်း နှင့် ယင်းတို့ကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားရှိရန် ခွင့်ပြုထားသည့်အတိုင်းသာ လူကြီးမင်း၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသတင်းအချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့က ထိန်းသိမ်း ထားရှိမည် ဖြစ်သည်။   
 • လူကြီးမင်း၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသတင်းအချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့၏ ထိန်းသိမ်း ကိုင်တွယ်ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ လူကြီးမင်းအနေဖြင့်  ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ထိန်းချုပ်ခြင်းတို့ကို အကောင်းဆုံးအနေဖြင့်ကျင့်သုံးဆောင်ရွက်နိုင်စေရန် ဥပဒေအရ လိုအပ်ချက်ရှိသည့် အခြေအနေအချိန်အခါများတွင်သာမကဘဲ နည်းပညာပိုင်းအရဖြစ်နိုင်၍ သင့်တော်သည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ကယူဆသည့် အခြားသော အခြေအနေနှင့် အချိန်အခါတိုင်း တွင်လည်း ကျွန်ုပ်တို့ အကောင်းဆုံးဆောင်ရွက်ထားရှိပါမည်။   
 • သက်ဆိုင်ရာ ဥပဒေများအရ လူကြီးမင်း၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်များလုံခြုံမှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ လူကြီးမင်း၏ အခွင့်အရေးများကို ကျွန်ုပ်တို့က လေးစားပါမည်။ 
 • လူကြီးမင်း၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်တို့ကို ဘေးကင်းလုံခြုံစွာ စောင့်ရှောက် ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ရေးအတွက် လိုအပ်သော လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ အစီအစဉ်များကို ကျွန်ုပ်တို့က အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ထားရှိပါမည်။
 • လူကြီးမင်း၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်တို့ကို ဘေးကင်းလုံခြုံစွာ စောင့်ရှောက် ထိန်းသိမ်း ထားနိုင်ရေးသေချာစေခြင်းငှာ လိုအပ်သော ဆောင်ရွက်မှုများကို ကျွန်ုပ်တို့က စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပြုလုပ်ထားရှိပါမည်။  
 • အကယ်၍ အထက်ဖော်ပြပါ လူကြီးမင်း၏ သတင်းအချက်အလက်တို့ကို ပေးအပ်ရန် လူကြီးမင်းအနေဖြင့် ပျက်ကွက်ပါက သို့တည်းမဟုတ် ပေးအပ်သော ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်တို့သည် ပြည့်စုံလုံလောက်ခြင်းမရှိပါက သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် ကျေနပ်လက်ခံနိုင်ဖွယ်ရာမရှိပါက “လူကြီမင်းတို့၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသတင်းအချက်အလက်တို့ကို ကျွန်ုပ်တို့ သုံးစွဲပုံဆိုင်ရာ” အပိုဒ်(၇)တွင် အသေးစိတ်ဖော်ပြထားသော ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုတို့ကို  လူကြီးမင်း၏ လျှောက်ထားမှုအား ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန် နှင့်/သို့မဟုတ် ပေးအပ်ရန်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့က ဆောင်ရွက်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ 

၃.၁ လူကြီးမင်းသုံးစွဲလျက်ရှိသောဝန်ဆောင်မှု(များ)ကို ပေးအပ်လျက်ရှိသော တယ်လီနောမြန်မာက လူကြီးမင်း၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသတင်းအချက်အလက်တို့ကို  ကောက်ယူစုဆောင်းသည့်ရည်ရွယ်ချက်နှင့် ထိန်းသိမ်းကိုင်တွယ်ဆောင်ရွက်သည့် နည်းလမ်းများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်အရ ဆုံးဖြတ်သူဖြစ်သည့် အားလျော်စွာ “ဒေတာ ထိန်းချုပ်သူ” အဖြစ် ဆောင်ရွက်ရသူဖြစ်ပါသည်၊ ထို့ကြောင့် လူကြီးမင်းတို့၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသတင်းအချက်အလက်တို့ကို ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်လုံခြုံမှု စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းမူဝါဒများ၊ ကြေညာစာနှင့် သက်ဆိုင်ရာ ဥပဒေများနှင့်အညီ ထိန်းသိမ်း ကိုင်တွယ်ဆောင်ရွက်မှုရှိစေရေးကို သေချာစေရန် ဥပဒေအရ တာဝန်ရှိသူဖြစ်ပါသည်။ 

၃.၂ လူကြီးမင်း၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသတင်းအချက်အလက် တို့ကို တယ်လီနော၏ လုပ်ငန်းစုဝင်ကုမ္ပဏီများအပါအဝင် တယ်လီနောလုပ်ငန်းစုနှင့် ကျွန်ုပ်တို့မှ ဝေမျှခြင်းပြုလုပ်ပါက ပုဂ္ဂိုလ်ရေး အချက်အလက်လုံခြုံမှု စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းမူဝါဒများ၊ ဤကြေညာချက်နှင့် သက်ဆိုင်ရာ ဥပဒေများနှင့်အညီ ထိန်းသိမ်းကိုင်တွယ်ဆောင်ရွက်ခြင်းပြုရန် ကျွန်ုပ်တို့က သေချာစွာ ဆောင်ရွက်ပါမည်။   

၄.၁.၁ လူကြီးမင်းက ကျွန်ုပ်တို့ကို ပေးအပ်သောသတင်းအချက်အလက်များ- ဥပမာ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုများကို လူကြီးမင်းဝယ်ယူသုံးစွဲခြင်းပြုသည့်အခါ    

၄.၁.၂ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုများကို လူကြီးမင်းသုံးစွဲသည့်အခါ ကျွန်ုပ်တို့က အလိုအလျောက် ကောက်ယူစုဆောင်းသည့် သတင်းအချက်အလက်များ

၄.၁.၃ အခြားတစ်ပါးသူများထံမှ ကျွန်ုပ်တို့ ရရှိကောင်းရရှိလာနိုင်သော လူကြီးမင်းနှင့် သက်ဆိုင်သည့် သတင်းအချက်အလက်များ

လူကြီးမင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့် မည်သည့်သတင်းအချက်အလက်တို့ကို ကျွန်ုပ်တို့မှ ကောက်ယူစုဆောင်း သည်ဆိုသည်ကို အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ရှင်းလင်းအပ်ပါသည်။

၄.၁.၁ လူကြီးမင်းက ကျွန်ုပ်တို့ကို ပေးအပ်သောသတင်းအချက်အလက်များ၊ ဥပမာ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုကို လူကြီးမင်းက ဝယ်ယူသုံးစွဲမှုပြုသည့်အခါ

(က) ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုများအနက်မှ တစ်ရပ်ရပ်ကို လူကြီးမင်းက သဘောတူညီလက်ခံ ဝယ်ယူပါက၊ ယင်းကဲ့သို့သော သတင်းအချက်အလက်အမျိုးအစားများတွင် ပါဝင်နိုင်သည်မှာ-

 • လူကြီးမင်း၏အမည်၊ မှတ်ပုံတင်နံပါတ်/နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အမှတ်၊ မှတ်ပုံတင်/နိုင်ငံကူးလက်မှတ် ဓာတ်ပုံ၊ ဖုန်းနံပါတ်၊ အီးမေးလ်လိပ်စာ၊ စာပို့လိပ်စာ၊ မွေးနေ့သက္ကရာဇ်၊ ကျား/မနှင့် စတိုး၌ဖြစ်စေ၊ အွန်လိုင်းမှဖြစ်စေ၊ ဖုန်းဖြင့်ဖြစ်စေ သို့မဟုတ် တယ်လီနောမြန်မာ၏ မည်သည့် အရောင်းမြှင့်တင်သည့်အခမ်းအနားများ၊ စစ်တမ်းများတွင်မဆိုပါဝင်၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှု များအနက်မှ ဝန်ဆောင်မှုတစ်ရပ်ရပ်ကို လက်ခံရရှိနိုင်ရန် လူကြီးမင်းက စာရင်းပေးသွင်း မှတ်ပုံတင်ခြင်းပြုရာ၌ လူကြီးမင်းက ကျွန်ုပ်တို့ကိုပေးသော အခြားသောသတင်း အချက်အလက်များ၊  
 • အကြွေးဝယ်ကဒ် သို့မဟုတ် ငွေဖြည့်သုံးကဒ်(debit card)ဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များ၊ ဘဏ်စာရင်း နံပါတ်နှင့် သက်ဆိုင်ရာဘဏ်၏ ရှင်းလင်းရေးကုဒ်နံပါတ် သို့မဟုတ် အခြားသော ဘဏ်လုပ်ငန်း သို့မဟုတ် ပေးချေမှုဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များအပြင် လူကြီးမင်းအနေဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ထံသို့ ပေးချေမှုပြုခဲ့သည့် ပမာဏ၊ နေ့ရက်နှင့် ပေးချေမှုပြုသည့်အချိန် အစရှိသော သတင်းအချက်အလက်များ   
 • ကျွန်ုပ်တို့ပေးအပ်သော ဝန်ဆောင်မှုများမှ လူကြီးမင်း ပိုမိုကြိုက်နှစ်သက်သည့် ဝန်ဆောင်မှုနှင့် ဤကဲ့သို့သော အချက်အလက်တို့ကို လူကြီးမင်းမှပြုလုပ်ခဲ့သော လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက် ပြုမူစီမံမှုများမှတဆင့် ပုံမှန်အားဖြင့် ကောက်ယူပါသည်
 • ကျွန်ုပ်တို့ထံတွင် လူကြီးမင်းဖွင့်လှစ်ထားသည့် လူကြီးမင်း၏ သုံးစွဲသူအကောင့်နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် သတင်းအချက်အလက်၊ ဥပမာ၊ ကျွန်ုပ်တို့နှင့်လူကြီးမင်း ချုပ်ဆိုပြုလုပ်ထားသော စာချုပ် အမျိုးအစား၊ လူကြီးမင်း ဝယ်ယူထားသော ဝန်ဆောင်မှု တစ်ရပ်ရပ်နှင့် ပေးချေရန် တင်ရှိနေသည့်နေ့ရက်နှင့် ပေးချေမှုလက်ခံရရှိသည့် နေ့ရက်ဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်  
 • ကျွန်ုပ်တို့နှင့်လူကြီးမင်း ချုပ်ဆိုပြုလုပ်ထားသော စာချုပ်၏ အထောက်အထားများ/ မှတ်တမ်းများ၊ ဥပမာ၊ သုံးစွဲသူမှတ်တမ်း၊ လူကြီးမင်းက ကျွန်ုပ်တို့ထံသို့ပေးပို့သော အီးမေးလ် သို့မဟုတ် စာတစ်စောင်၊ လူကြီးမင်းမှ တောင်းဆိုသော မည်သည့် မေတ္တာရပ်ခံတောင်းဆိုမှုဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များ သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့ကို လူကြီးမင်း ပေးအပ်လာသော မည်သည့်အကြံပြုချက်မဆို တို့နှင့်သက်ဆိုင်သည့် သတင်းအချက်အလက်များ  
 • လူကြီးမင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ ဆက်သွယ်ပြောကြားမှုတို့နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် သတင်းအချက် အလက်များ၊ ဥပမာ၊ အကူအညီပေးရန် လူကြီးမင်းကတောင်းဆိုမေတ္တာရပ်ခံလာမှု
 • ဈေးကွက်ဆိုင်ရာများ၊ အရောင်းမြှင့်တင်ရေးများ၊ သတင်းများနှင့် နောက်ဆုံးဖြစ်ပေါ် တိုးတက်မှုများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကျွန်ုပ်တို့ထံမှ လက်ခံရရှိလိုသည်ဟု အကယ်၍ လူကြီးမင်းက ရွေးချယ်ပြုလုပ်ထားခဲ့ပါက ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ရန် လူကြီးမင်းက ကျွန်ုပ်တို့ကို ပေးအပ်သောသတင်းအချက်အလက်များ
 • ကျွန်ုပ်တို့၏ ပြိုင်ပွဲများ၊ ဈေးကွက်ဆိုင်ရာ အခမ်းအနားများ၊ ဆုမဲ/ကံစမ်းမဲ ဖောက်ပေးခြင်းများ၊ သုတေသနစစ်တမ်းကောက်ယူခြင်းတို့အနက်မှ တစ်ခုခုတွင် ပါဝင်ရန် လူကြီးမင်းကသဘောတူ၍ သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှု သုံးစွဲသူများအကြား ဆွေးနွေးခြင်း သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့၏ ထုတ်ကုန်များ သို့မဟုတ် ဝန်ဆေင်မှုများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အခြားသော အကြံဉာဏ်ထင်မြင်ချက် များပေးရန်အတွက် လူကြီးမင်းနှင့် လူကြီးမင်း၏ အိမ်ထောင်စုအကြောင်းတို့ကဲ့သို့သော လူကြီးမင်းက ကျွန်ုပ်တို့ထံသို့ ပေးအပ်ထားသော ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာနှင့် အခြားသော သတင်းအချက်အလက်များ
 • appear.in သို့မဟုတ် online.no ကဲ့သို့သော ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝက်ဘ်ဆိုက်များပေါ်တွင် ပေးအပ်သော အချို့သော ဝန်ဆောင်မှုများသည် ကျွန်ုပ်တို့ထံတွင် လူကြီးမင်း၏ အွန်လိုင်းအကောင့်တစ်ခုရှိရန်လိုအပ်ပါသည်။
 • အကယ်၍ လူကြီးမင်းအနေဖြင့် အွန်လိုင်းအကောင့်တစ်ခုကို ပြုလုပ်လိုပါက လူကြီးမင်း၏အကောင့်အတွက် ထူးခြား စကားဝှက်တစ်ရပ်ကို ဖန်တည်းပြုလုပ်ပေးနိုင်ရန် လူကြီးမင်း၏ အမည်၊ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကဒ်နံပါတ်/နိုင်ငံကူးလက်မှတ် အမှတ်၊ မွေးနေ့၊ ဖုန်းနံပါတ် နှင့် အီးမေးလ်လိပ်စာ တို့ကဲ့သို့သော အချို့သော ကိုယ်ရေး သတင်းအချက်အလက်တို့ကို ပေးအပ်ရန် ကျွန်ုပ်တို့က လူကြီးမင်းကိုတောင်းဆိုပါမည်။  
 • ယေဘုယျအားဖြင့်ဆိုရပါမူ၊ ဤဝန်ဆောင်မှုများက လူကြီးမင်းကို မှတ်ပုံတင်ထားသော ပိုင်ရှင်တစ်ဦး၊ သို့မဟုတ် ယင်းထက်ပိုသော သုံးစွဲသူများအတွက် ပေးချေရန် တာဝန်ရှိသော ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။  လူကြီးမင်း၏ မိသားစုဝင်များကဲ့သို့သော အခြားသူများကိုပါ လူကြီးမင်း၏ အကောင့်ကို သုံးစွဲခွင့်ပြုရန် အကယ်၍ လူကြီးမင်းက ရွေးချယ်မည်ဆိုပါက ဤပုဂ္ဂိုလ်ရေးသတင်းအချက်အလက်များလုံခြုံမှု မူဝါဒကို ဖတ်ရှုထားရန်  ၎င်းတို့အားလည်း ပြောကြားထားသင့်ပါသည်။       

၄.၁.၂ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုများကို လူကြီးမင်းသုံးစွဲစဉ် အလိုအလျောက်စနစ်ဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ ကောက်ယူစုဆောင်:သည့် သတင်းအချက်အလက်များ

(က) ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုကို လူကြီးမင်းသုံးစွဲစဉ် လူကြီးမင်းနှင့် လူကြီးမင်း၏ အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းကိရိယာတို့အကြောင်း အချို့သော သတင်းအချက်လက်တို့ကို အလိုအလျောက် စနစ်ဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့က ကောက်ယူထားပါမည်။

အလိုအလျောက်စနစ်ဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ကောက်ယူသော လူကြီးမင်း၏ သတင်းအချက်အလက်သည် လူကြီးမင်းသုံးစွဲသော ဝန်ဆောင်မှုနှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုကို ဝင်ရောက်ရယူရန် သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုမှ အကျိုးကျေးဇူးများကို ရရှိနိုင်ရန် လူကြီးမင်းသုံးစွဲလျက်ရှိသော အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းကိရိယာအပေါ်တွင်မူတည်၍  ကွဲပြားမှုရှိပါမည်။   

(ခ) ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုကို ဝင်ရောက်ရယူရန် လူကြီးမင်း သုံးစွဲသော အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းကိရိယာနှင့် ဆော့ဖ်ဝဲအမျိုးအစားတို့၏ သတင်းအချက်အလက်၊ ဥပမာ၊ လူကြီးမင်းက အိုင်ဖုန်းကို သုံးစွဲခြင်းလော သို့မဟုတ် ဆမ်ဆောင်းဖုန်းကိုသုံးစွဲခြင်းလော၊ နှင့် လူကြီးမင်း၏ အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းကိရိယာ၏ လုပ်ဆောင်မှုဆိုင်ရာစနစ်(operating system)က ဘာအမျိုးအစားလဲ အစရှိသော သတင်းအချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့က ကောက်ယူ စုဆောင်းပါသည်။

(ဂ) ကျွန်ုပ်တို့၏ ဆက်သွယ်ရေး ဝန်ဆောင်မှုများကို လူကြီးမင်းသုံးစွဲသောအခါ အောက်ပါ အချက်အလက်တို့ ပါဝင်သော လူကြီးမင်း၏ ဆက်သွယ်မှုဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့က ကောက်ယူစုဆောင်:ပါသည်၊

 • လူကြီးမင်းက ခေါ်ဆိုသော/စာသားပေးပို့သော ဖုန်းနံပါတ် သို့မဟုတ် လူကြီးမင်းကို ခေါ်ဆိုသော/စာသားပေးပို့သော ဖုန်းနံပါတ်   
 • ဖုန်းနှင့်စာသား ပေးပို့ သို့မဟုတ် လက်ခံရရှိသော နေ့ရက်နှင့်အချိန်
 • အဝင်ဖုန်း လက်ခံရရှိမှု/အထွက်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု ကြာမြင့်ချိန် 
 • တည်နေရာဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက် အပိုဒ်တွင် ဆက်လက်ရှင်းလင်း ဖော်ပြထားသကဲ့သို့ ဤခေါ်ဆိုမှုများဖြစ်ပွါးစဉ် လူကြီးမင်း၏ အနီးစပ်ဆုံးတည်နေရာ
 • လူကြီးမင်း၏ browsing  ဝင်ရောက်ထားမှုဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များ
 • ကျွန်ုပ်တို့ထံမှ ရရှိသော ဝန်ဆောင်မှုအဆင့်အတန်းနှင့်အမျိုးအစား

(ဃ) ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝက်ဘ်ဆိုက်များအနက်မှ တစ်ခုခု နှင့်/သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့၏ အွန်လိုင်း ဝန်ဆောင်မှုများအနက်မှ တစ်ခုခုကို လူကြီးမင်းဝင်ရောက်သောအခါ လူကြီးမင်း၏ အသုံးအဆောင် ပစ္စည်းကိရိယာ/ဖုန်းနှင့်သက်ဆိုင်သော သတင်းအချက်အလက် သို့မဟုတ် အသုံးအဆောင် ပစ္စည်းကိရိယာ/ဖုန်း နှင့် လူကြီးမင်းသုံးစွဲသော ကျွန်ုပ်တို့၏ အွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှုများနှင့် သက်ဆိုင်သည့် သတင်းအချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့က ကောက်ယူစုဆောင်းပါသည်။ ယင်းသတင်းအချက်အလက်များတွင် ပုံမှန်အားဖြင့် ပါဝင်သည်မှာ-

 • တစ်ကိုယ်ရေသုံးကွန်ပြူတာ(PC)၊ လက်ပ်တော့ပ်ကွန်ပြူတာ သို့မဟုတ် စမတ်ဖုန်း ကဲ့သို့သော လူကြီးမင်း၏ အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းကိရိယာ၏  အိုင်ပီ(IP /အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုပေးသူ) လိပ်စာ
 • လူကြီးမင်း၏ အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းကိရိယာ/ဖုန်းနှင့်သက်ဆိုင်သော သတင်းအချက်အလက်  သို့မဟုတ် အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းကိရိယာ/ဖုန်းမာ်ဒယ်နှင့်သက်ဆိုင်သော သတင်းအချက် အလက်နှင့် ပြုလုပ်ထားသည့် ဆက်တင်များ  
 • ကွန်ရက်ဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များနှင့်
 • လူကြီးမင်းက ဝန်ဆောင်မှုကို သုံးစွဲသော နေရာ၊ အချိန်နှင့် သုံးစွဲပုံဆိုင်ရာ အသေးစိတ် အချက်အလက်များ

(င) ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝက်ဘ်ဆိုက်များ (သို့) အွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှုများအား လူကြီးမင်းမှ အသုံးပြုသည့်အခါ အောက်ဖော်ြပပါ အချက်အလက်များအား လူကြီးမင်းထံမှ ကောက်ယူမည် ဖြစ်သည်

 • လော့ဂ်အင်ဝင်ရောက်သည့် သတင်းအချက်အလက်
 • ဘရောက်ဇာ အမျိုးအစားနှင့် ဗားရှင်း
 • browser plug-in အမျိုးအစားနှင့် ဗားရှင်း
 • လုပ်ဆောင်သည့်စနစ်နှင့် ပလက်ဖောင်း
 • ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝက်ဘ်ဆိုက်များသို့ လူကြီးမင်းဝင်ရောက်လည်ပတ်ကြည့်ရှု့မှုများအပါအဝင် ယင်းဝက်ဘ်ဆိုက်များမှ တဆင့် လူကြီးမင်းမှ ကူးပြောင်းကြည့်ရှုခဲ့သော ဝက်ဘ်ဆိုက်ဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များ နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝက်ဘ်ဆိုက်များမှ တဆင့်လူကြီးမင်းမှ ကူးပြောင်းရောက်ရှိသွားခဲ့သော ဝက်ဘ်ဆိုက်များ၏ သတင်းအချက်အလက်များ
 • ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝက်ဘ်ဆိုက်များပေါ်တွင် လူကြီးမင်း ဝင်ရောက်ကြည့်ရှု့သော သို့မဟုတ် ရှာဖွေသော ဝန်ဆောင်မှုများ၊ ထုတ်ကုန်များနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် သတင်းအချက်အလက်များ
 • ဒေါင်းလုဒ်အမှားများ နှင့်
 • အချို့သော စာမျက်နှာသို့ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှု့သည့် အချိန်အတိုင်းအတာနှင့် အဆိုပါ စာမျက်နှာများနှင့် လူကြီးမင်း အပြန်အလှန်လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ပုံများ

(စ) ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝက်ဘ်ဆိုက်များနှင့်/သို့မဟုတ် အွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှုများကို လူကြီးမင်း သုံးစွဲသည့်အခါတွင် အလိုအလျောက်စနစ်ဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ကောက်ယူစုဆောင်းသော သတင်း အချက်အလက်များမှာ ကွတ်ကီးများနှင့် အလားတူနည်းပညာများမှတဆင့် ကောက်ယူ စုဆောင်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။

၄.၁.၃ တတိယကြားခံအဖွဲ့ထံမှ ကျွန်ုပ်တို့ ရရှိလာသော လူကြီးမင်း၏ သတင်းအချက်အလက်များ

(က) ကျွန်ုပ်တို့၏ ဒစ်ဂျစ်တယ်ဝန်ဆောင်မှုများကို တတိယကြားခံအဖွဲ့၏ ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် ချိတ်ဆက်ပေါင်းစပ်ခြင်းပြုသောအခါ သတင်းအချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့မှ ကောက်ယူ စုဆောင်းပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ လူကြီးမင်းက သဘောတူညီခွင့်ပြုသည့်အခါ နှင့်/သို့မဟုတ် ဥပဒေအရခွင့်ပြုပေးထားသောနေရာများတွင် Facebook ၊ Instagram သို့မဟုတ် Twitter တို့ကဲ့သို့သော လူမှုကွန်ရက်များနှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုကို ပေါင်းစပ်ချိတ်ဆက်ပေးခြင်းပြုပါသည်။ ယင်းကဲ့သို့သော သတင်းအချက်အလက်များတွင် ပါဝင်သည်မှာ-

 • (ဥပမာ၊ လူကြီးမင်းက ကျွန်ုပ်တို့ကိုပေးအပ်ခဲ့သော အိုင်ပီ(IP)လိပ်စာနှင့် လူကြီးမင်း၏ အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းကိရိယာ/ဖုန်း စသည်တို့အပါအဝင်) အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သော သတင်းအချက်အလက်တို့ကဲ့သို့သော အချို့သော ယေဘုယျသတင်းအချက်အလက်များ၊ တည်နေရာအခြေခံဝန်ဆောင်မှုများကို လူကြီးမင်းသုံးစွဲခဲ့ပါက တည်နေရာဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များ နှင့် လူကြီးမင်းက ကျွန်ုပ်တို့ကိုပေးအပ်ထားသော အခြားသော သတင်းအချက်အလက်များ သို့တည်းမဟုတ် လူကြီးမင်းက သဘောတူခွင့်ပြုသည့် အပေါ်တွင်မူတည်၍ သို့မဟုတ် သက်ဆိုင်ရာ ဥပဒေများအရ ခွင့်ပြုထားသည့်အ ပေါ်တွင်မူတည်၍ ကျွန်ုပ်တို့ကောက်ယူစုဆောင်းသော သတင်းအချက်အလက်များနှင့်
 • ကျွန်ုပ်တို့၏ ဒစ်ဂျစ်တယ်ဝန်ဆောင်မှုကို တတိယကြားခံအဖွဲ့၏ ဝန်ဆောင်မှုနှင့် ကျွန်ုပ်တို့ ပေါင်းစပ်ပေးရန် တတ်စွမ်းနိုင်စေမည့် လူကြီးမင်း၏ တယ်လီနောသို့ လော့ဂ်အင်ဝင်ရောက်မှုဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက် နှင့် တတိယကြားခံအဖွဲ့၏ ဝန်ဆောင်မှုသို့ လော့ဂ်အင်ဝင်ရောက်မှုဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်တို့ကဲ့သို့သော သတင်းအချက်အလက်များကို လူပုဂ္ဂိုလ်မည်သူမည်ဝါဟု သတ်မှတ်ဖော်ထုတ်နိုင်ခြင်းမရှိသည့် ပုံစံဖြင့် အဆိုပါ တတိယကြားခံအဖွဲ့၏ဝန်ဆောင်မှုနှင့် ချိတ်ဆက်ပေးခြင်းကို ကျွန်ုပ်တို့ကဆောင်ရွက်နိုင်စေရန် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော အချို့သော ဝန်ဆောင်မှု သီးသန့်/သတ်မှတ်ဝန်ဆောင်မှု ဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များ

၄.၂ ကျွန်ုပ်တို့၏ အချို့သော ဝန်ဆောင်မှုများ၊ ဥပမာ၊ ဘဏ္ဍာရေး၊ တေးသီချင်း သို့မဟုတ် နက္ခတ္တဗေဒင်ဝန်ဆောင်မှု ကဲ့သို့သော အချို့သော ဝန်ဆောင်မှုများအတွက် လူကြီးမင်းနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အပိုဆောင်း သတင်းအချက်အလက်များ နှင့်/သို့မဟုတ် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသတင်း အချက်အလက်များကို အခြားသောနည်းလမ်းများ နှင့်/သို့မဟုတ် ထိုသတ်မှတ်ဝန်ဆောင်မှုများအတွက် သီးသန့်ရည်စူး၍ ကောက်ယူစုဆောင်းရန် လိုအပ်ကောင်းလိုအပ်နိုင်သည်။ ယင်းကဲ့သို့သော ကိစ္စရပ်များတွင် သတ်မှတ်ထားသော ဝန်ဆောင်မှုဆိုင်ရာ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာသတင်း အချက်အလက်များကို ထိန်းသိမ်း ကိုင်တွယ်ဆောင်ရွက်ခြင်းများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ထိုကိစ္စရပ်များနှင့် သက်ဆိုင်သည့် ကျွန်ုပ်တို့၏ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်တွင် ဖော်ပြထားမည် ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုများအနက်မှ တစ်ရပ်ရပ်သော ဝန်ဆောင်မှုကို လူကြီးမင်းဝယ်ယူသုံးစွဲသည့်အခါတွင် လူကြီးမင်းအနေဖြင့် ဝန်ဆောင်မှုဆိုင်ရာ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များကို ဖတ်ရှုခွင့်ရရှိမည့်ပြင် အဆိုပါစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များကို လူကြီးမင်းက လက်ခံသဘောတူညီမှုရှိကြောင်းကို အသိအမှတ်ပြုဖော်ပြပေးရန် တောင်းဆိုမည်ဖြစ်သည်။

My Account
Live Chat
Share Share