ပိုမိုကောင်းမွန်သည့် ဆက်သွယ်ချိတ်ဆက်နိုင်မှု နှင့် ဝန်ဆောင်မှုအရည်အသွေးမြှင့်တင်နိုင်ဖို့အတွက် တယ်လီနောမြန်မာ၏ အထွက်ခေါ်ဆိုသည့် နံပါတ် ၀၉၇၅၀၀၉၇၅၀၀ ဖြင့် သုံးစွဲသူဝန်ဆောင်မှုအသင်းမှ သုံးစွဲသူများထံဆက်သွယ်ခေါ်ဆိုလျက်ရှိနေပါသည်။ ပိုမိုသိရှိရန်

ပိုမိုကောင်းမွန်သည့် ဆက်သွယ်ချိတ်ဆက်နိုင်မှု နှင့် ဝန်ဆောင်မှုအရည်အသွေးမြှင့်တင်နိုင်ဖို့အတွက် တယ်လီနောမြန်မာ၏ အထွက်ခေါ်ဆိုသည့် နံပါတ် ၀၉၇၅၀၀၉၇၅၀၀ ဖြင့် သုံးစွဲသူဝန်ဆောင်မှုအသင်းမှ သုံးစွဲသူများထံဆက်သွယ်ခေါ်ဆိုလျက်ရှိနေပါသည်။ ပိုမိုသိရှိရန်

ပိုမိုကောင်းမွန်သည့် ဆက်သွယ်ချိတ်ဆက်နိုင်မှု နှင့် ဝန်ဆောင်မှုအရည်အသွေးမြှင့်တင်နိုင်ဖို့အတွက် တယ်လီနောမြန်မာ၏ အထွက်ခေါ်ဆိုသည့် နံပါတ် ၀၉၇၅၀၀၉၇၅၀၀ ဖြင့် သုံးစွဲသူဝန်ဆောင်မှုအသင်းမှ သုံးစွဲသူများထံဆက်သွယ်ခေါ်ဆိုလျက်ရှိနေပါသည်။ ပိုမိုသိရှိရန်

MEET OUR PEOPLE

Pyait

Corporate Responsibility

Being attracted by a responsible company to the society, the former educator Pyait joined Telenor with the ambition to be a part of the company's contribution to youths and education sector in Myanmar. Pyait is always proud to get involved in the company's initiatives to bring positive changes to the country and the company's culture which is agile, open and diverse. As a cat person, Pyait loves to spend her time with her playmate.

Win

IT Application Operations

Moving back to Myanmar after a few years of working in Singapore, Win joined Telenor to be a part of developing Telecommunication industry. With the support of her colleagues in Telenor, she believes 'working together like a family' fades her stress away. Win who loves nature and adventurous trips was the one who initiated a regular breathing session at the office as a stress management mechanism.

Ye

Business Team

Ye is an electronics and communication engineer who loves to sing, play guitar and travel. He joined Telenor's Business team with the admiration to explore new challenges out of his comfort zone. He believes Telenor is amongst the companies that practise the leadership and the way of work which makes daily life more enjoyable. Ye enjoys working with colleagues and achieving goals in 'One team - One Dream' spirit.

Tun

Supply Chain Management

Tun is an experienced procurement & supply chain professional who loves books, movies, music and digital gadgets. Besides he stays healthy by holding to the careful diet, riding bikes regularly and playing tennis. He enjoys tackling challenges in the dynamic telecom industry in Myanmar and always feels proud to be a part of the local workforce in Telenor and bring what matters most to the people of Myanmar.

Soe

Trade Marketing

BSoe joined Telenor Myanmar last 4 years back and now is the head of Trade Marketing. He is passionate about life-long learning while working in different functional departments within the organization. Embracing Telenor's culture and way of work, he witnesses the evolving digital history of an emerging market and himself is part of making history of his own country's digitizing journey. Soe also loves nature, music, sports and trekking.

Back to top